Breaking News
Home / Αρθρογραφία / Απόψεις / Ανοικτή επιστολή Αντωνίου Γ. Ζαμπέλη προς τον Μητροπολίτη Σύρου

Ανοικτή επιστολή Αντωνίου Γ. Ζαμπέλη προς τον Μητροπολίτη Σύρου

ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

.

Ανοικτή επιστολή Αντωνίου Γ. Ζαμπέλη προς τον Μητροπολίτη Σύρου

.

Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Σύρου καί Σίφνου

κ.κ. Δωρόθεον                                                                                                                                                                                             

.

Σεβασμιώτατε Πᾶτερ καί Δέσποτα,

   Ἐν ὂψει τῆς ἐπικειμένης ἐπισκέψεώς σας στήν ἀγαπημένην μας νῆσον Σίφνον, θά ἐπιθυμοῦσα νά σᾶς παραθέσω μερικά ἐκκλησιαστικά γεγονότα τά ὁποῖα λαμβάνουν χώραν καί βλάπτουν τό κῦρος καί τήν ἀξιοπιστία τόσο τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας ὃσο καί τό ἰδικόν σας.

   Κάποιες ἀπό τίς ἐπισημάνσεις τις ὁποῖες ἀναφέρω τίς ἒχω ξαναθέσει μέ ἐπιστολές μου πρός την Σεβασμιότητά σας ἀλλά δέν ἒχω διαπιστώσει ἁπτά δείγματα μεταμελείας καί ἐπανορθώσεως τῶν ἠμαρτημένων ἀπό τούς πράξαντες τά φαῦλα, ἀντιθέτως καθημερινῶς ἀναδεικνύεται ἡ ἀμετροέπεια καί τό θρᾶσος τους συνεχίζοντας ἀκάθεκτοι στό καταστροφικό και σκανδαλῶδες γιά τό ποίμνιο ἒργο τους.

   πισήμανσις 1η : Ἀνακαίνισις τῆς Τραπέζης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βρύσεως

Ἡ καταστροφική ἀνακαίνισις τῆς Τραπέζης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βρύσεως. Τί συνέβη και ποίου τήν ἂδεια ἒλαβε ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἀγαθάγγελος Γιανναράκης γιά νά προβῆ σέ τέτοιου εἲδους εἰκαστική παρέμβασι διαμορφώνοντας τήν ἀπέριττη λευκή Τράπεζα σέ αἲθουσα τῶν Ἀνακτόρων τῆς Φαιστοῦ. Ὑπάρχει Ἡγούμενος και Ἡγουμενοσυμβούλιο στήν Ἱερά Μονή καί ποῖο ἒλεγχο ἀσκοῦν ἐπί τῶν εἰκαστικῶν ἐμπνεύσεων τοῦ Ἀρχιμανδρίτου; (σᾶς ἀπέστειλα σχετικό σημείωμά μου τό ὁποῖο καί ἐδημοσίευσα στο sifnaiko-fos.gr). Ἐάν ἒχει ὑπάρξει σχετική Ἀπόφασις Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου θά σᾶς παρακαλοῦσα νά μοῦ τήν γνωστοποιήσητε.

   πισήμανσις 2α : Δασικοί Χᾶρτες

Σχετική μέ τήν 1η . Ποῖος ἒδωσε τό δικαίωμα στούς πατέρες τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βρύσεως νά μήν προσφύγουν στην τελική διαδικασία ἀρνήσεως τῶν Δασικῶν Χαρτῶν στήν Σῦρο τό καλοκαίρι τοῦ 2017 ὃταν εἶχα ὁλοκληρώσει τήν προηγούμενη διαδικασία μέ δικούς μου μηχανικούς και για την Ἱερά Μονή Βρύσεως με μηδαμινό κόστος καί ἐντελῶς δωρεάν για την Παναγία τοῦ Βουνοῦ ἐνῶ εἶχαν προετοιμάσει ὃλο τό ὑπόβαθρο γιά νά κατατεθοῦν οἱ ὁριστικές και τελειωτικές ἐνστάσεις γιά νά ἀκυρωθοῦν οἱ πράξεις καθορισμοῦ δασικοῦ σε ἐννέα γεωτεμάχια τῆς Μονῆς. Το ἀποτέλεσμα εἶναι ὃτι για να μην ἀναλώσουν 2.000 Ε που ἐζήταγαν οἱ μηχανικοί για τα ἒξοδά τους, να κατασθοῦν ἀμετακλήτως δασικά ἐννέα γεωτεμάχια τά ὁποῖα εὐρίσκονται ἐντός ἂλλων μεγαλύτερων καί οὐσιαστικά τά καθιστοῦν ὃλα μή ἐκμεταλλεύσιμα. Ἀντιθέτως, ὁ γαλαντόμος π. Δημήτριος Διαμαντῆς ἂνευ οὐδεμίας ἐγκρίσεως ἀπό τό Δ.Σ τοῦ Καθιδρύματος τῆς Παναγίας τοῦ Βουνοῦ προέβη σέ ἀνοίκιες δαπᾶνες δαπανώντας 7.500 Ε για σχέδια και μελέτες και μάλιστα σε κάποιον ὁ ὁποῖος θα ἒκανε τό ἒργο ὡς τᾶμα. Φαντασθεῖτε νά χρέωνε μέ κανονικό τιμολόγιο; (ἀπέστειλα στήν Ἱερά Μητρόπολι σχετικό σημείωμα καί γι’ αυτό).

πισήμανσις 3η : Εἰκών Χρυσοπηγῆς

Φημολογεῖται ἐντόνως ὃτι ὁ π. Ἀγαθάγελος,  προετοιμάζει τήν ἐγκατάστασι τῆς Εἰκόνος τῆς Πολιούχου μας Παναγίας τῆς Χρυσοπηγῆς μονίμως κατά τους θερινούς μῆνες σέ εἰδικό σιδερένιο κιβώριο στό ὁμώνυμο Μοναστῆρι καταργώντας οὐσιαστικά το πατροπαράδοτο ἒθιμο τοῦ Πανηγυρᾶ καί τῆς Ἐνορίας του !  Ὁ φέρελπις Ἀρχιμανδρίτης διαδίδει ὃτι θά ἐγκαταστήση καί ἱερομονάχους στό ἲδιο μέρος γιά νά τελοῦν ἀκολουθίες, λειτουργίες, ἀπόδειπνα, προηγιασμένες κλπ μέ θέα τους λουόμενους τουρῖστες. Ἐγώ προτείνω νά φέρη καί τούς παπαροκάδες γιά νά γίνη τό θέαμα πιό ἑλκυστικό. Πέραν τῶν ἀστειοτήτων διότι περί ἀστειοτήτων πρόκειται, αὐτούς τούς λογισμούς πρέπει νά τούς βγάλη ἀπό τό μυαλό του. Ἀρκετούς νεωτερισμούς ἒχει προσπαθήσει νά εἰσαγάγη στό νησί μας, ὃπως παραδείγματος χᾶριν τίς ἠλεκτρικές καμπᾶνες τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος. Ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Χρυσοπηγῆς θά πρέπη να τιμᾶται ὃπως τήν τιμοῦσαν οἱ πρόγονοί μας καί ὃπως ἐξακολουθοῦμε νά τήν τιμοῦμε ἐμεῖς οἱ νεώτεροι ἀκολουθώντας τά βήματά τους.

Ἐάν ἐπιθυμῆ ἡ Μονή Βρύσεως νά τελῆ άκολουθίες πρός Χᾶριν Της ἂς φέρη ἓνα ἀντίγραφό Της στην Χρυσοπηγή και ἂς ἐξασκήση το λατρευτικό της πρόγραμμα. Περίκλειστα Μοναστήρια με ἐγκαταβιοῦντες μοναχούς στήν Χρυσοπηγή ἀποκλείονται.  Ἐάν ἒχη τόσο ἀνάγκη νά μονάση ὁ π. Ἀγαθάγγελος και ἡ συνοδεία αὑτοῦ , κάλλιστα θά μποροῦσαν νά ἐγκατασταθοῦν στόν Προφήτη Ἠλία τόν Ἀψηλό καί νά ἐπανασυστήσουν τήν Ἀδελφότητα . Θά ἀποτελοῦσε ἓνα πάρα πολύ ὡραῖο παράδειγμα θυσιαστικῆς και λατρευτικῆς ἀφοσιώσεως μία τέτοια κίνησι. Ἐπίσης, θά ἒδιναν το καλό παράδειγμα ἀκολουθώντας τόν δρόμο τοῦ Ἀγίου Πορφυρίου , ὁ ὁποῖος ἒβαζε τούς ὑποτακτικούς του νά σκάβουν καί νά καλλιεργοῦν την γῆ  μέχρι να ἐξαντληθοῦν γιά νά μήν ἒχουν λογισμούς. Αὐτά εἶναι παραδείγματα μοναστικῆς ἀφιερώσεως και ὂχι τέτοιου εἲδους τερτίπια τά ὁποῖα σκοπό ἒχουν μόνον νά γεμίζουν τά παγκάρια.

πισήμανσις 4η : Τέλεσις μυστηρίων .

Γιατί θα πρέπει να συνεχίζεται αὐτή ἡ ἐντελῶς ἀντιεκκλησιαστική τακτική τοῦ νά ἐκδίδη τά πιστοποιητικά τῶν Μυστηρίων ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος καί ὂχι ἡ κάθε Ἐνορία τά δικά της ; Δηλαδή ὁ κάθε ἐνοριακός ἱερεύς εἶναι ἀνίκανος νά ἐκδίδη τά δικά του πιστοποιητικά; Ἡ ἐκκλησιαστική τᾶξις αὐτό ὁρίζη και αὐτό θά πρέπη ν’ ἀκολουθηθῆ καί στό νησί μας. Εἶναι ἓνας ἀκόμη λόγος νά μήν τελοῦνται μυστήρια στίς Ἐνορίες. Ὃσον ἀφορᾶ στήν τέλεσι μυστηρίων στά παρεκκλήσια ἢ στά ἐξωκκλήσια ἡ σχετική διάταξις εἶναι σαφής. Μόνον κατ’ ἐξαίρεσιν ἐπιτρέπεται , ἆρα ὃσοι ἐπιθυμοῦν τήν τέλεσι μυστηρίων ἐκεῖ , θά πρέπη νά καταβάλλουν σημαντικά ποσά στήν Ἐκκλησία γιά τήν κάλυψι τῶν ἀναγκῶν τῶν Ἐνοριῶν ἢ τῶν ἀντιστοίχων Μονῶν.

πισήμανσις 5η : Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος.

Εἶναι πλέον σαφές ὃ,τι ὁ νῦν Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος  δέν μπορεῖ νά ἀνταποκριθῆ στά καθήκοντά  του.  Ὁ συγκεντρωτικός χαρακτῆρας του και ἡ σύνθετότητα τῶν ἐκκλησιαστικῶν θεμάτων τοῦ νησιοῦ μας καθώς καί ἡ αὐξανόμενη ἡλικία του τόν ἒχουν φέρει στά ὃρια του. Τό ἐκκλησιαστικῶς ὀρθόν εἶναι νά τιμηθῆ γιά τήν ὃποια συνεισφορά του στήν τοπική Ἐκλησσία καί νά ἀποσυρθῆ ἀπό την ἐνεργό δρᾶσι.  Τήν θέσι  του ὃμως πρέπει νά καταλάβη γγαμος κληρικός γιά πολλούς καί εὐνοήτους λόγους . Ἀς μαζευθοῦν οἱ πατέρες τῶν Ἐνοριῶν τοῦ νησιού μας  καί ἀς ψηφίσουν ποιόν θεωροῦν ἱκανότερο ἐκ τῶν ἐγγάμων κληρικῶν νά κατασθῆ ὁ νέος Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος.

Μόνον ἒτσι θά μπορέση ἡ τοπική Ἐκκλησία νά ἰσορροπήση καί νά ἀναπτυχθῆ ἂνευ φωνασκιῶν καί ἐρίδων . Προσβλέπομε σέ μία τέτοια λῦσι καί πιστεύομε ὃτι θά εἰσακουσθοῦμε στή πρότασί μας.

     Συμπερασματικῶς καί ἐκφράζοντας τήν ἂποψι τοῦ πιστοῦ καί φιλακολούθου Σιφναϊκοῦ Λαοῦ θά ἐπιθυμοῦσα νά δώσετε ἂμεσα λῦσι στά ἀνωτέρω θέματα τά ὁποῖα ἀποτελοῦν ἓνα μέρος τῶν  προβλημάτων πού ταλανίζουν την τοπική  Ἐκκλησία καί νά προχωρήσετε τάχιστα στόν καταλογισμό πνευματικῶν καί κανονικῶν ἐπιτιμίων σ’ ὃσους ἒχουν αὐτενεργήσει ἂνευ τῶν δικῶν σας ἐντολῶν καί ἂμεσον ἀντικατάστασι τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου ὡς ἀνωτέρω.

.

Μετά τοῦ προσήκοντος σεβασμοῦ,

Ἁντώνιος Γ. Ζαμπέλης

.
.

0_ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΝ ΣΥΡΟΥ_28-03-2019

.

 

Print Friendly, PDF & Email