Breaking News
Home / Εν Σίφνω / Δήμος Σίφνου / Διακήρυξη Δημάρχου Σίφνου για διεξαγωγή φανερής προφορικής & πλειοδοτικής δημοπρασίας για τη μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού-παραλίας επιφάνειας εξήντα τετραγωνικών μέτρων (60 τ.μ.) στο ΒΑΘΥ Σίφνου

Διακήρυξη Δημάρχου Σίφνου για διεξαγωγή φανερής προφορικής & πλειοδοτικής δημοπρασίας για τη μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού-παραλίας επιφάνειας εξήντα τετραγωνικών μέτρων (60 τ.μ.) στο ΒΑΘΥ Σίφνου

Διακήρυξη Δημάρχου Σίφνου για διεξαγωγή φανερής προφορικής & πλειοδοτικής δημοπρασίας για τη μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού-παραλίας επιφάνειας εξήντα τετραγωνικών μέτρων (60 τ.μ.) στο ΒΑΘΥ Σίφνου

.

Ο Δήμαρχος Σίφνου, αφού έλαβε υπόψη του:

 • το άρθρο 72 και 267 του Νόμου 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α΄/2010),
 • την υπ’ αρ. Κ.Υ.Α. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11-05-2017 των Υπουργών Εσωτερικών-Οικονομικών-Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Φ.Ε.Κ. 1636 Β΄/12-5-2017), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 • την υπ’ αρ. 215/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (Α.Δ.Α.: ΩΝΘΖ1Τ-Ω0Ο), που αφορά στην παραχώρηση χρήσης χώρου επί του αιγιαλού στο «ΒΑΘΥ» για την ενοικίαση θαλάσσιων μέσων αναψυχής,
 • το υπ’ αρ. πρωτ. 3817/12.5.2016 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Αιγαίου, με θέμα: “Οδηγίες περί δημοπρασιών”,
 • το υπ’ αρ. πρωτ. 4165/20.5.2016 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Αιγαίου, με θέμα: “Έκπτωση επί των προσδιορισθέντων τιμών Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής”,
 • την υπ’ αρ. 3/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (Α.Δ.Α.: ΩΨΨ6Ω1Τ-Υ3Θ), που αφορά στον καθορισμό συντελεστών τελών και στην επιβολή δικαιωμάτων για το οικονομικό έτος 2018, ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου,
 • την υπ’ αρ. 8/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου, που αφορά στον καθορισμό των όρων δημοπρασίας για την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού στο Βαθύ, εμβαδού 60 τ.μ., για την ενοικίαση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, μετά την υπ’ αρ. 215/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου, 

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:

 1. Ο Δήμος Σίφνου εκθέτει σε φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία για τη μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού-παραλίας, επιφάνειας εξήντα τετραγωνικών μέτρων (60 τ.μ.) στο ΒΑΘΥ Σίφνου, για εκμετάλλευση από τους ενδιαφερομένους για την ενοικίαση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, στη θέση που ορίζεται από τις ακόλουθες συντεταγμένες:
ΙΔΙΟΤΗΤΑ
Α/Α Χ Ψ
0 561572.16 4087128.13
1 561578.38 4087130.64
2 561582.21 4187122.84
3 561575.46 4087120.19
 1. Βάσει της υπ’ αρ. 8/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης, σύμφωνα με τους οποίους η οικεία επιτροπή θα διενεργήσει τη δημοπρασία ως      εξής:

ΑΡΘΡΟ 1ο

Η δημοπρασία θα είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική, και θα γίνει την 29η Μαρτίου 2018,  ημέρα Πέμπτη, στο κτήριο του Δημοτικού Καταστήματος στην Απολλωνία, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, την οποία αποτελούν (σύμφωνα με την υπ’  αρ. 145/2017  απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ: 60NXΩ1Τ-24Ξ) οι:   

 • Ανδρέας Μπαμπούνης, Δήμαρχος Σίφνου, ως Πρόεδρος της Επιτροπής,
 • Χρυσούλα Χρυσογέλου, δημοτική σύμβουλος Σίφνου από την παράταξη της πλειοψηφίας,  ως τακτικό μέλος της Επιτροπής,
 • Ευγενία Φραντζή, δημοτική σύμβουλος Σίφνου από την παράταξη της μειοψηφίας, ως τακτικό μέλος της Επιτροπής.  
 • Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η υπάλληλος του Δήμου Μαρία Ναδάλη.

Ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών: 11:30 π.μ. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της κανονισμένης ώρας, αν συνεχίσουν να δίνονται προσφορές, κατόπιν αποφάσεως της επιτροπής, η οποία απόφαση θα καταχωρηθεί στα πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άκαρπη, τότε θα επαναληφθεί σε μια εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα και στον ίδιο χώρο.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού, μεταξύ τού Δήμου και του μισθωτή και για διάστημα δύο (2) ετών, δηλαδή έως τις 31.12.2019. 

ΑΡΘΡΟ 4ο

Το ελάχιστο όριο προσφοράς ορίζεται στο ποσό των χιλίων εννιακοσίων είκοσι ευρώ (1.920,00€) ετησίως:   

[(60τ.μ. Χ15,00€/τ.μ.)+1.500,00€] – 20% = 2.400,00€ – (20% X2.400,00) =1.920,00€ 

ΑΡΘΡΟ 5ο

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, ως εγγύηση συμμετοχής, γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρ/κών και Δανείων, για παρακατάθεση σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλον που να ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζόμενου, ομολογιών δημοσίου, Τράπεζας ή Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας, που αναγνωρίζονται για εγγυοδοσίες, ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) επί του μισθώματος του ενός ημερολογιακού έτους, δηλαδή, ποσού εκατόν ενενήντα δύο ευρώ (192,00€). 

ΑΡΘΡΟ 6ο

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό στην  επιτροπή της δημοπρασίας πριν από την έναρξη του συναγωνισμού, στην οποία πρέπει να παρουσιάσει και το, για το σκοπό αυτό, νόμιμο πληρεξούσιο.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο  πλειοδότη. 

ΑΡΘΡΟ 8ο

Σε περίπτωση που ο τελευταίος πλειοδότης έχει προβεί στη ρύθμιση χρεών με το Δήμο Σίφνου και δεν καταβάλει έστω και μία δόση από αυτές της ρύθμισης, αυτόματα θα λύεται η σύμβαση μεταξύ αυτού και του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, προσκομίζοντας αντίγραφο δελτίου ταυτότητας, δημοτική και φορολογική ενημερότητα, εκκαθαριστικό φορολογίας εισοδήματος έτους 2017 ή 2018 καθώς και Ε9.

Ο εγγυητής θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα είναι αλληλεγγύως και σε ολόκληρο υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση, από τυχόν μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας, από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Το κάθε ετήσιο μίσθωμα θα καταβληθεί, όπως παρακάτω:

 • Το υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ποσό, 30% επί του επιτευχθέντος ετήσιου μισθώματος, πλέον Χαρτοσήμου & ΟΓΑ 3,6%, θα καταβληθεί σε δύο ισόποσες δόσεις:  η πρώτη με τη σύναψη της σύμβασης και η δεύτερη μέχρι την 31-3-2019.
 • Το υπέρ του Δήμου Σίφνου ποσό, δηλαδή 70% επί του επιτευχθέντος ετήσιου μισθώματος, πλέον Χαρτοσήμου & ΟΓΑ 3,6%, θα καταβληθεί σε τρεις ισόποσες δόσεις:  η πρώτη με τη σύναψη της σύμβασης, η δεύτερη μέχρι την 31-3-2019 και η τρίτη μέχρι την  31-5-2019.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής έστω και μίας δόσης, είτε αυτή αφορά στο ποσοστό του ανταλλάγματος υπέρ του Δημοσίου είτε στο ποσοστό του ανταλλάγματος υπέρ του Δήμου, η σύμβαση παραχώρησης παύει να ισχύει, λαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας και είναι δυνατή η σύναψη νέας σύμβασης παραχώρησης από την Περιφερειακή Διεύθυνση /Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας. Για το υπέρ του Δήμου αντάλλαγμα και σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής έστω μίας δόσης, ο Δήμος ενημερώνει άμεσα την αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση/Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας, προκειμένου να ακολουθηθεί η διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται, μέσα σε δέκα ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης, για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, να προσέλθει, μαζί με τον εγγυητή του, για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ του Δήμου, χωρίς δικαστική παρέμβαση, ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του και ενέχονται και οι δύο για τη μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη δημοπρασία.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και λύση της σύμβασης άνευ αποχρώντος λόγου.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Ο Δήμος δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιά, φθορά, βλάβη, που ήθελε προκληθεί στα θαλάσσια μέσα αναψυχής ή σε οποιαδήποτε από τις εγκαταστάσεις του μισθωτή από οποιαδήποτε αιτία και οποιοδήποτε λόγο και ο μισθωτής κανένα δικαίωμα αποκτά για αποζημίωση από τις τυχόν ζημιές.

 ΑΡΘΡΟ 15ο

Απαγορεύεται η ανέγερση από το μισθωτή κάθε είδους κτίσματος ή σταθερής κατασκευής, όπως στέγαστρα, τσιμεντοστρώσεις, επιχωματώσεις κ.λ.π. Απαγορεύεται, επίσης, οποιαδήποτε παρέμβαση στον αιγιαλό-παραλία που θα αλλοιώσει το χαρακτήρα και θα προκαλέσει ζημιά στο περιβάλλον.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Ο μισθωτής υποχρεούται να φροντίσει για την καθαριότητα του αιγιαλού-παραλίας που εκμισθώνει. Ο μισθωτής υποχρεούται, επίσης, να διατηρεί την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες και τα όρια αυτού ακέραια και να το προστατεύει από κάθε καταπάτηση. Τέλος, υποχρεούται να διαθέτει ικανό αριθμό σταχτοδοχείων, για την τοποθέτηση σε αυτά των αποτσίγαρων από τους λουόμενους. 

ΑΡΘΡΟ 17ο

Απαγορεύεται στο μισθωτή κάθε εργασία που μπορεί να ρυπάνει το χώρο, καθώς και το άναμμα φωτιάς ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και γενικότερα απαγορεύεται κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει ζημιά.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Απαγορεύεται η τοποθέτηση από το μισθωτή θαλάσσιων μέσων αναψυχής κάτω από τις ομπρέλες τις οποίες πιθανόν θα έχει τοποθετήσει ο Δήμος στο χώρο της παραλίας, καθώς επίσης και σε όλους τους χώρους της παραλίας, οι οποίοι δε διατίθενται για εκμετάλλευση, όπως αυτοί απεικονίζονται στο σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα.

ΑΡΘΡΟ 19ο

Ο τελευταίος πλειοδότης πρέπει να έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις για τη δραστηριότητα και ο εξοπλισμός που θα διαθέτει να είναι ομοιόμορφος. 

ΑΡΘΡΟ 20ο

Ο μισθωτής υποχρεούται να λαβαίνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλούς διαφύλαξης ή έκθεσης των θαλάσσιων μέσων, για την προστασία των λουομένων και κάθε διερχομένου, για την αποφυγή ατυχημάτων. 

ΑΡΘΡΟ 21ο

Σε καμία περίπτωση δε θα αίρεται ο κοινόχρηστος χαρακτήρας του αιγιαλού – παραλίας από τις δραστηριότητες που θα γίνονται πάνω σε αυτόν. Ο μισθωτής οφείλει να έχει αναρτημένη πινακίδα σε εμφανές σημείο που θα αναγράφονται οι τιμές κατά είδος (π.χ. ποδηλάτου θαλάσσης, κανό ανά ώρα ή ημέρα κ.λ.π.) καθώς και η διάρκεια της μίσθωσης. 

ΑΡΘΡΟ 22ο

Απαγορεύεται απόλυτα η σιωπηρά αναμίσθωση καθώς και  υπεκμίσθωση  του  μισθίου από το μισθωτή. Απαγορεύεται, επίσης, η χρησιμοποίηση του χώρου για τοποθέτηση μέσων αναψυχής ή άλλων μέσων, που ανήκουν σε τρίτους. 

ΑΡΘΡΟ 23ο

Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να αναρτήσει σε εμφανές σημείο πινακίδα στην οποία θα αναγράφεται στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, η τιμή ενοικιάσεως και η φράση “ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ, στα τηλέφωνα: 2284360319 (Τμήμα Εσόδων Δήμου) και στο Λιμεναρχείο στο τηλέφωνο:  2284033617”. 

ΑΡΘΡΟ 24ο

Πρέπει άμεσα να παραδίδονται στις Αρμόδιες Αρχές τα τυχόν ευρισκόμενα στο χώρο αντικείμενα: τιμαλφή, φωτογραφικές μηχανές, ρούχα κ.λ.π.

ΑΡΘΡΟ 25ο

Απαγορεύεται η πώληση διάφορων ειδών, όπως αντηλιακών, μαγιό, αναψυκτικών, ειδών φαγητού και η ανάρτηση διαφημιστικών πινακίδων ή οποιωνδήποτε άλλων αντικειμένων ή κατασκευών, φωτισμού κ.λ.π.

ΑΡΘΡΟ 26ο

Απαγορεύεται η λειτουργία μουσικής στο χώρο.

ΑΡΘΡΟ 27ο

Επαγγελματίες για τους οποίους έχουν διαπιστωθεί στο παρελθόν παράπονα, έγγραφα ή προφορικά από λουομένους στη Δημοτική Αρχή, η Επιτροπή δημοπράτησης έχει το δικαίωμα να τους αποκλείσει από το διαγωνισμό.

ΑΡΘΡΟ 28ο

Ο μισθωτής υποχρεούται, όταν λήξει η σύμβαση, να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. 

ΑΡΘΡΟ 29ο

Η σύμβαση αυτή θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά μετά την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα. Αντίγραφο του Πρακτικού Κατακύρωσης της Δημοπρασίας και του συναφθέντος -σε εκτέλεση του Πρακτικού- μισθωτηρίου συμβολαίου, συνοδευόμενα από το πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης για την απόδειξη καταβολής του οφειλόμενου ποσοστού υπέρ του Δημοσίου αποστέλλονται στο Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Σύρου. Αμέσως μετά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου, ο μισθωτής έχει το δικαίωμα να εγκατασταθεί στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο  χώρο.

Σε περίπτωση μη τελικής συνυπογραφής του μισθωτηρίου από τον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας Σύρου για τους λόγους που αναφέρονται στην Κ.Υ.Α., το μισθωτήριο συμβόλαιο είναι άκυρο και ο μισθωτής υποχρεούται να αποχωρήσει από τον κοινόχρηστο χώρο, χωρίς καμία αξίωση αποζημίωσης έναντι του Δημοσίου.

ΑΡΘΡΟ 30ο

Ο παραχωρούμενος χώρος αποτυπώνεται με επιμέλεια του Δήμου και χωρίς καμία επιβάρυνση του αντισυμβαλλομένου, ενώ τα έξοδα της σύνταξης του μισθωτηρίου συμβολαίου ή συμφωνητικού, καθώς και τα έξοδα δημοσίευσης σε εφημερίδα  θα βαρύνουν το μισθωτή.

 .                                                                    

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΜΠΑΜΠΟΥΝΗΣ

.
.

.

 

Print Friendly, PDF & Email
Translate »