Breaking News
Home / Επικαιρότητα / Κυκλαδική / ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ: Eκλογές, με ηλεκτρονική ψηφοφορία, για την ανάδειξη των αιρετών μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου – Ενημέρωση και έντυπα για την υποβολή υποψηφιοτήτων

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ: Eκλογές, με ηλεκτρονική ψηφοφορία, για την ανάδειξη των αιρετών μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου – Ενημέρωση και έντυπα για την υποβολή υποψηφιοτήτων

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ: Eκλογές, με ηλεκτρονική ψηφοφορία, για την ανάδειξη των αιρετών μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου – Ενημέρωση και έντυπα για την υποβολή υποψηφιοτήτων

.

Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ανακοινώνει στα μέλη του ότι οι εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Κυκλάδων θα γίνουν την 11η, Δεκεμβρίου 2017, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρες 08:00 π.μ. έως 19:00 μ.μ. με ηλεκτρονική ψηφοφορία.

Δικαίωμα ψήφου στις εκλογές έχουν τα μέλη του Επιμελητηρίου που έχουν τακτοποιήσει τις συνδρομές τους ή έχουν διακανονίσει αυτές μέχρι και του έτους 2016 και έχουν γραφτεί στα μητρώα του Επιμελητήριου μέχρι την 10η Δεκεμβρίου 2016.

Ταμειακώς εντάξει μέλη θεωρούνται τα μέλη του Επιμελητηρίου, ως εξής:                                                                        

 1. Τα νομικά πρόσωπα, που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας στο Γ.Ε.ΜΗ. μέχρι και το προηγούμενο των εκλογών έτος (2016).
 2. Τα Φυσικά πρόσωπα, που έχουν καταβάλει ή διακανονίσει την ετήσια συνδρομή στο Επιμελητήριο ή έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας στο Γ.Ε.ΜΗ. μέχρι και το προηγούμενο των εκλογών έτος (2016).

Η εκπλήρωση των Οικονομικών υποχρεώσεων πρέπει να γίνει μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη προκειμένου να συμπεριληφθείτε στους εκλογικούς καταλόγους, ως εξής:

Α. ΓΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

 1. Στην έδρα του Επιμελητηρίου Κυκλάδων οδός Απόλλωνος και Λαδοπούλου – Σύρος (τηλ. 22810 82346) και στα Γραφεία του στα νησιά Άνδρο (τηλ. 22820 51490), Τήνο (τηλ. 22830 22404), Μύκονο (τηλ. 22890 23937), Πάρο (τηλ. 22840 23031) Νάξο (τηλ. 22850 22767), Θήρα (τηλ. 22860 25788) και Μήλο (τηλ. 22870 23970).
 2. Με χρήση πιστωτικής κάρτας στη δικτυακή πύλη www.e-kyklades.gr.
 3. Με κατάθεση στον λογαριασμό του Επιμελητηρίου Κυκλάδων της ALPHA ΒANK (IBAN: GR090 140 6260 626002002003702) και Αιτιολογία «ΑΦΜ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ».
 4. Με κατάθεση στο λογαριασμό του Επιμελητηρίου Κυκλάδων της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (IBAN: GR 58 0110 4690 0000 46954511088) και Αιτιολογία «ΑΦΜ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ».

Β. ΓΙΑ ΤΕΛΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ Γ.Ε.ΜΗ.

Με το Έντυπο Πληρωμής που εκδίδεται από τον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. (https://services.businessportal.gr/) με τη χρήση των κωδικών της κάθε επιχείρησης και εξόφληση του μέσω:

 • οποιουδήποτε web banking που υποστηρίζει πληρωμές ΔΙΑΣ (Αναζητήστε πληρωμές / Επιμελητήρια / Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος).
 • Με καταβολή μετρητών ή χρέωση λογαριασμού σε κατάστημα πιστωτικού / τραπεζικού ιδρύματος.

.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία (Ν. 2081/1992 και Π.Δ. 372/1992), ισχύουν για την υποβολή υποψηφιοτήτων τα εξής:

 • Εκλόγιμοι είναι όσοι έχουν τα προσόντα του εκλογέα και διετέλεσαν μέλη του Επιμελητηρίου τουλάχιστον για τρία ( 3 ) χρόνια, ( δηλ. έχουν εγγραφεί μέχρι 10/12/2014) είτε ατομικά, είτε ως μέλη προσωπικών εταιρειών ή εταιρειών περιορισμένης ευθύνης ή διοικητικών συμβουλίων ανωνύμων εταιρειών, ή συνεταιρισμών, ή ΙΚΕ, ή ως εκπρόσωποι υποκαταστημάτων ελληνικών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων.
 • Δεν είναι εκλόγιμοι όσοι είναι συνταξιούχοι.
 • Οι αιτήσεις υποψηφιότητας κατατίθενται κατά συνδυασμό, από τον επικεφαλής αυτού στο πρωτόκολλο της εκλογικής επιτροπής, το αργότερο τριάντα (30) ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, ήτοι μέχρι την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 15:00.
 • Στην αίτηση κάθε υποψηφίου επισυνάπτεται γραμμάτιο εισπράξεως από το ταμείο του Επιμελητηρίου ποσού πενήντα (50) ευρώ.
 • Υποψηφιότητες που για οποιονδήποτε λόγο κατατίθενται μετά την ανωτέρω προθεσμία απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Οι αιτήσεις περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, επάγγελμα, την επιχείρηση από την οποία ο υποψήφιος αντλεί το δικαίωμα να είναι εκλογέας και εκλόγιμος, το συνδυασμό στον οποίο μετέχει ο υποψήφιος και τα στοιχεία του επικεφαλής του συνδυασμού, με αίτηση του οποίου υποβάλλονται οι υποψηφιότητες των υπολοίπων στην εκλογική επιτροπή.
 • Η αίτηση περιλαμβάνει επίσης τον τίτλο του συνδυασμού, ο οποίος μπορεί να είναι όνομα ή σύντομη φράση που να μην αντιβαίνει στο νόμο ή στα χρηστά ήθη. Δεν ανακηρύσσεται υποψήφιος όποιος περιλαμβάνεται σε περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια συνδυασμών υποψηφίων.
 • Η αίτηση συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση (του ν.1599/1986), ότι ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 3γ του 2081/1992 και δεν εμπίπτει στα ασυμβίβαστα που αναφέρονται στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου, που προστέθηκε με το άρθρο 22 του ν. 3419/2005.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να δείτε και να εκτυπώσετε τα έντυπα υποβολής υποψηφιότητας πατήστε στα ακόλουθα link:
1) Αίτηση Υποψηφιότητας – Επικεφαλής Συνδυασμού 
2) Αίτηση Υποψηφιότητας – Μέλος Δ.Σ. 
3) Υπεύθυνη Δήλωση Υποψήφιου Μέλους Δ.Σ. 

 

.

 

Print Friendly, PDF & Email