Breaking News
Home / Αρθρογραφία / Απόψεις / ΛΙΘΟΙ, ΠΛΙΝΘΟΙ, ΚΕΡΑΜΟΙ, ΑΤΑΚΤΩΣ ΕΡΡΙΜΜΕΝA

ΛΙΘΟΙ, ΠΛΙΝΘΟΙ, ΚΕΡΑΜΟΙ, ΑΤΑΚΤΩΣ ΕΡΡΙΜΜΕΝA

ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΛΙΘΟΙ, ΠΛΙΝΘΟΙ, ΚΕΡΑΜΟΙ, ΑΤΑΚΤΩΣ ΕΡΡΙΜΜΕΝA

.

(του Ἀντωνίου Γ. Ζαμπέλη)

Σίφνος, 1η Σεπτεμβρίου 2018

Κύριε A. Λιβιερᾶτο,

Ἐμελέτησα μετά μεγάλης προσοχῆς τό λιβελογράφημά  σας ἐναντίον μου καί γιά ν’ ἀποφύγω τ’ ὀλίσθημα νά σᾶς δώσω βῆμα προβολῆς καί «ἀπό μηδενικό να σᾶς κάνω νούμερο» ὃπως γράφει καί το θυμόσοφο τσιτᾶτο στούς τοίχους τῶν Ἐξαρχείων, θά σχολιάσω σέ πέντε ἀρᾶδες μόνον, τά γραφόμενα σας στό μέτρο πού μ’ ἀφοροῦν (γιά τά ὑπόλοιπα ἂς ἀσχοληθοῦν οἱ ἁρμόδιοι, εἲτε οἱ σχετικοί ἐπιστῆμονες εἲτε οἱ νόμιμοι ἐκπρόσωποι τοῦ Δήμου Σίφνου, τῆς Μητροπόλεως Σύρου καί τῶν Σιφναϊκῶν Σωματείων):

  1. Δέν ἀνέχομαι κανέναν εἲτε εἶναι παπατζῆς εἲτε εἶναι σοβαρός νά μ’ ἀποκαλῆ αὐθἀδη καί ἀναιδῆ. Οὐδέποτε ὑπῆρξα οὒτε πρόκειται νά ὑπάρξω.
  2. Δέν ἀνέχομαι κανέναν εἲτε εἶναι παπατζῆς εἲτε εἶναι σοβαρός νά ἀμφισβητῆ τό Ὀρθόδοξο φρόνημά μου, ὃταν μάλιστα ἐπωνύμως ἒχω ἀγωνισθεῖ γι’ αὐτό διεθνῶς ἀπό συγκεκριμένες ἀνώτατες θέσεις τῆς Ἑλλαδικῆς & τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας.
  3. Δέν ἀνέχομαι κανέναν εἲτε εἶναι παπατζῆς εἲτε εἶναι σοβαρός νά ἀμφισβητῆ τό ἒργο μας στό Ἳδρυμα ὁ Ἃγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος τοῦ Μονγκοῦ, τό ὁποῖο παραλάβαμε διαλυμένο καί προσπαθοῦμε νά το συνεφέρωμε ἐκ τοῦ μηδενός.

Σ’ αὐτό το σημεῖο θα πρέπει νά τονισθῆ ἡ παντελής ἂγνοια σας περί τῶν  διαπραχθέντων καί τῶν τεκταινομένων στό Ἳδρυμα. Θά ἒπρεπε ὁ φίλος σας κ. Ι. Σταθόπουλος καί ὁ θεῖος σας ὁ κ. Κώστας Μαστρόκαλος, νά σᾶς προστατεύσουν ἐνημερώνοντας σας καλύτερα.

  1. Δέν ἀνέχομαι κανέναν εἲτε εἶναι παπατζῆς εἲτε εἶναι σοβαρός νά μοῦ πουλᾶ ψευτοπαλληκαρισμούς καί πομφόλυγες. Ἀφοῦ ἀποφασίσατε νά ἱδρύσετε ἓνα πατριωτικό σωματεῖο, ὀφείλετε νά κάνετε δημοσίως γνωστούς τούς σκοπούς του, δημοσιεύοντας τό Καταστατικό του καί τά ἱδρυτικά του Μέλη. Ἀλλά τί θά μποροῦσε νά περιμένη κάποιος ἀπό ἓναν αὐτοαπακαλούμενο Πρόεδρο ἂνευ ἐκλογῆς, πού ἒχει δημιουργήσει ἓνα προσωποπαγές σωματεῖο. Μᾶλλον, θα πρέπει νά σᾶς πληροφορήση κάποιος, ὃτι ὃταν ἱδρύεται ἓνα σωματεῖο κατατίθεται τό Καταστατικό στό Πρωτοδικεῖο καί λαμβάνει ἀριθμό ἐγκρίσεως. Προφανῶς αὐτά δέν τά ἒχετε, ἂρα εἶσθε ἓνα ὑπό σύστασιν σωματεῖο. Ὃταν νομίμως συσταθῆτε, σᾶς εὒχομαι κάθε ἐπιτυχία στό πολυδιαφημιζόμενο μελλοντικό ἒργο σας.
  2. Δέν ἀνέχομαι κανέναν εἲτε εἶναι παπατζῆς εἲτε εἶναι σοβαρός νά ἀμφισβητῆ τό πατριωτικό μας ἒργο μέσω τοῦ Συνδέσμου Σιφνίων καί τήν ἂριστη σχέσι μας μέ τούς συμπατριῶτες μας. Σᾶς πληροφορῶ λοιπόν ὃ,τι οἱ σχέσεις τοῦ Συνδέσμου Σιφνίων μέ τόν Δήμαρχο καί τά μέλη τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου εἶναι ἂριστες καί ἀδιατάρακτες μέ κοινό σκοπό το καλό τῆς Σίφνου μας. Φαίνεται ὃμως ὃτι ἐσεῖς ὡς ὂψιμος «γενναιόδωρος» Σιφνιός πού ἀνακατεύεται προσφάτως μέ τά κοινά, δέν γνωρίζετε τούς δεσμούς αἳματος καί φιλίας πού ἒχομε ἐμεῖς μεταξύ μας. Ἒχομε μεγαλώσει μαζί, ἒχομε ἀνδρωθῆ μαζί, ἒχομε πανηγυρίσει μαζί, ἒχομε τσακωθῆ μαζί, ἀλλά στό τέλος ἒχομε συνεννοηθῆ καί μαζί. Ἐσᾶς δέν σᾶς γνωρίζομε οὒτε καί σᾶς ἒχομε δεῖ πουθενά. Πῶς ἐκφέρετε γνῶμι γιά θέματα πού δεν γνωρίζετε; Μοῦ θυμίζει τό σιφναϊκό θυμόσοφο γνωμικό «πίτθα μπρός καί πίτθα πίσω, θέλω νά’ βγω νά μιλήσω». Ρωτεῖστε τήν μητέρα σας ἢ τόν θεῖο σας νά σᾶς τό ἐξηγήση.
  3. Καί τέλος, ἐπειδή ἐκτιμῶ βαθύτατα ὃλους αὐτούς πού ἀναφέρατε ὡς συγγενεῖς σας, θά σᾶς παρακαλοῦσα νά σταματήσετε ν’ ἀσχολεῖσθε μέ πράγματα πού δέν κατέχετε διότι ἐκτίθεσθε προσωπικῶς καί ἐκθέτετε μαζί καί αὐτούς τούς σοβαρούς ἀνθρώπους πού ἀναφέρατε. Ἐπίσης, θά σᾶς παρακαλοῦσα ὃταν διαβάσετε αὐτήν τήν ἀνοικτή ἐπιστολή μου νά ζητήσετε τήν συνδρομή τῆς ἐξαδέλφης σας κ. Σοφίας Ἀρμελινιοῦ-Δεπάστα ἡ ὁποία ὡς φιλόλογος θά σᾶς ἐξηγήση τί ἐννοοῦν τά γραφόμενα μου διότι ἀντιλαμβάνομαι ὃ,τι ἒχετε κάποιο σοβαρό πρόβλημα κατανοήσεως τοῦ λόγιου γραπτοῦ λόγου.

.

Μέ ἐκτίμησι,

Ἀντώνιος Γ. Ζαμπέλης

.

 

Print Friendly, PDF & Email