Με πέντε αυστηρές “ρήτρες” θα καταβληθούν οι 95.000 νέες κύριες συντάξεις από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης μέχρι την 31/10/2017, με τα 860 εκατ. ευρώ τα οποία έχουν “δεσμευτεί” από το φετινό κρατικό προϋπολογισμό.

Σύμφωνα με όσα προβλέπει χθεσινή Απόφαση της Υπ. Εργασίας Εφης Αχτσιόγλου και του αναπληρωτή ΥΠΟΙΚ, Γιώργου Χουλιαράκη, για να αποδοθεί ολόκληρο αυτό το ποσό προς τους δικαιούχους θα πρέπει:

1. Να το επιτρέπουν οι “δημοσιονομικές συνθήκες” (δηλαδή να “αντέχει” ο κρατικός προϋπολογισμός)

2. Να παρακολουθείται κάθε μήνα η πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού” του ΕΦΚΑ ή αλλιώς να “αντέχουν” τα οικονομικά του νέου ασφαλιστικού υπερ-ταμείου στο οποίο έχουν ενταχθεί από 1/1/2017 (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ).

3. Να λαμβάνονται υπόψη τα ταμειακά διαθέσιμα του ΕΦΚΑ. 

4. Να αποδοθούν τα προβλεπόμενα κεφάλαια –δηλαδή τα 860 εκατ. ευρώ- μέχρι 31/10/2017. Όποια κονδύλια  περισσέψουν  θα επιστραφούν  στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και ως “έσοδο”.

5. Να διασφαλιστεί ότι οι επιχορηγήσεις για την αποπληρωμή εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό αυτό (σ.σ. και όχι πχ για την καταβολή των τρεχουσών συντάξεων). Αν  ο ΕΦΚΑ χρησιμοποιήσει μέρος αυτών για άλλους σκοπούς, θα χάσει την αντίστοιχη προβλεπόμενη κρατική χρηματοδότηση.

Πιο συγκεκριμένα η εν λόγω Διυπουργική Απόφαση  σχετικά με τους όρους και τη διαδικασία της έκτακτης κρατικής επιχορήγησης για την εκκαθάριση εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης  προβλέπει χαρακτηριστικά ότι:

  • “Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αξιολογεί τις προτάσεις επιχορήγησης (από τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ), σε συνδυασμό με το συνολικότερο χρηματοδοτικό προγραμματισμό και τις δημοσιονομικές συνθήκες”.
  • Για να αποδοθούν η προβλεπόμενη κρατική επιχορήγηση προς τον ΕΦΚΑ για την εκκαθάριση εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης πρέπει να “παρακολουθείται από τις οικονομικές υπηρεσίες του φορέα σε μηνιαία και τριμηνιαία βάση η πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του”
  • Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΚΑ υποβάλλει στην ΓΔΟΥ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αίτημα επιχορήγησης (σ.σ. για τις εκκρεμείς συντάξεις), συνοδευόμενο –μεταξύ άλλων από “έκθεση αιτιολόγησης στην οποία τεκμηριώνεται το αίτημα ως προς την τήρηση των προϋποθέσεων και την αναγκαιότητα της επιχορήγησης, λαμβάνοντας υπόψη και τα υφιστάμενα ταμειακά διαθέσιμα, και αναλύονται οι λόγοι συσσώρευσης εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης και οι λόγοι για τους οποίους δεν δύναται να εξοφληθούν αυτές από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του φορέα ή με τη χρήση ταμειακών διαθεσίμων.
  • “Οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης οφείλουν να ολοκληρώσουν την αποπληρωμή των σχετικών αιτήσεων συνταξιοδότησης μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από τη λήψη της σχετικής επιχορήγησης, ενώ η προθεσμία αυτή δύναται να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένο αίτημα που υποβάλλεται στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, μέσω της οικείας ΓΔΟΥ. Σε κάθε περίπτωση το παρόν πρόγραμμα έκτακτης επιχορήγησης για την εκκαθάριση εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης ολοκληρώνεται την 31.10.2017.

Τυχόν υπόλοιπα της επιχορήγησης που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την εξόφληση οφειλόμενων αναδρομικών ποσών από εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης εντός της προθεσμίας της 31/10/2017 ή μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος ως ανωτέρω, επιστρέφονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη λήξη της προθεσμίας.

Η επιστροφή πραγματοποιείται με την κατάθεση του σχετικού ποσού σε ΔΟΥ ή στην ΤτΕ. Τα ποσά αυτά εμφανίζονται στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Σε περίπτωση που η ανωτέρω προθεσμία επιστροφής παρέλθει άπρακτη, δύναται ποσό αντίστοιχου ύψους με το ποσό της επιστροφής, να παρακρατείται από ποσά τυχόν επιχορηγήσεων ή αποδόσεων προς ΟΚΑ”.

* “Οι Προϊστάμενοι Οικονομικών Υπηρεσιών των ΟΚΑ οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι επιχορηγήσεις για την αποπληρωμή εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό αυτό”.

(του Δημήτρη Κατσαγάνη)

Πηγή: www.capital.gr