Breaking News
Home / Εν Σίφνω / Δήμος Σίφνου / Προκήρυξη πρόσληψης Δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο Δήμο Σίφνου

Προκήρυξη πρόσληψης Δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο Δήμο Σίφνου

ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

.

Προκήρυξη πρόσληψης Δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο Δήμο Σίφνου

.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η
Για την πλήρωση μιας (1) θέσης δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής

Η Δήμαρχος Σίφνου,

έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις της παρ. 2 περίπτ. ιβ) του άρθ. 2 του ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6 Α/15-01-2021).
 2. Τις διατάξεις των άρθ. 165-167 του ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»(ΦΕΚ 143 Α/28-06-2007), όπως ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις των άρθρων 42-46 του ν. 4194/2013 «Νέος Κώδικας Δικηγόρων» (ΦΕΚ 208 Α/27-09-2013), όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 7 του άρθ. 60 του ν. 4370/2016 (ΦΕΚ 37 Α/07-03-2016).
 4. Την υπ’ αριθ. 48/22-11-2019 απόφαση της Οικονομικής μας Επιτροπής, με θέμα: «Έκδοση απόφασης, μετά το υπ’ αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/67/οικ.39231/14.11.2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών – Τμήματος Προγραμματισμού Ανθρώπινου Δυναμικού (με αρ. πρωτ. εισ. στο Δήμο: 4461/19.11.2019) για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του δημοσίου τομέα έτους 2020» (Α.Δ.Α.: 9ΨΒΑΩ1Τ-ΛΙΦ).
 5. Το με αριθ. πρωτ. 47668/28-07-2020 έγγραφο της Δ/νσης Προσωπικού Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Έγκριση προσλήψεων τακτικού προσωπικού στους Δήμους και τις Περιφέρειες της Χώρας στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2020», με το οποίο ενημερωθήκαμε ότι εκδόθηκε η υπ’ αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./104/13657/16-07-2020 απόφαση έγκρισης της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της με αριθμό 33/2006 ΠΥΣ.
 6. Τον πίνακα με τις εγκριθείσες θέσεις του Δήμου Σίφνου που αντλήθηκε από τον ειδικό διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου για θέματα προσωπικού Τ.Α. (https://aftodioikisi.ypes.gr/).
 7. Την υπ’ αριθ. 78/2021 απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, με θέμα «Καθορισμός αντικειμένου και προσόντων για την κάλυψη της κενής θέσης δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής – Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου & γραμματέα της πενταμελούς Επιτροπής επιλογής» (Α.Δ.Α.: 9ΒΜΖΩ1Τ-ΣΔ4).
 8. Την με αριθ. πρωτ. 6612/17-11-2021 βεβαίωση της Οικονομικής μας Υπηρεσίας, περί ύπαρξης πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2021, για την κάλυψη της δαπάνης που θα προκληθεί από την πρόσληψη δικηγόρου, με πρόβλεψη εγγραφών ανάλογων πιστώσεων στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών.
 9. Την ανάγκη κάλυψης των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου Σίφνου και των Ν.Π.Δ.Δ. του.
 10. Τις διατάξεις του άρθ. 58 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/07-06-2010), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Ρ Υ Σ Ε Ι

Την πλήρωση μιας (1) θέσης Δικηγόρου παρ’ Εφέταις με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια μηνιαία αντιμισθία, στο Δήμο Σίφνου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Τα αντικείμενα με τα οποία θα ασχολείται ο/η δικηγόρος που θα προσληφθεί είναι τα παρακάτω:

 1. Η υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου Σίφνου και των ΝΠΔΔ του, ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών, σε όλες τις υποθέσεις τους.
 2. Η παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων προς το Δήμαρχο, τα Συλλογικά Όργανα και τις Υπηρεσίες του Δήμου και των ΝΠΔΔ του.
 3. Η επεξεργασία και ο νομικός έλεγχος των προκηρύξεων του Δήμου Σίφνου και των ΝΠΔΔ του για αναθέσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, καθώς και των αντίστοιχων συμβάσεων.
 4. Η επεξεργασία και ο νομικός έλεγχος των διαδικασιών, των ενεργειών και των εγγράφων που αφορούν σε εμπράγματα δικαιώματα, μισθώσεις και εκμισθώσεις του Δήμου Σίφνου και των ΝΠΔΔ του.
 5. Η διενέργεια ελέγχων στα Υποθηκοφυλακεία και στα Κτηματολογικά Γραφεία για υποθέσεις του Δήμου Σίφνου και των ΝΠΔΔ του.
 6. Η συμμετοχή σε όσες συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων του Δήμου Σίφνου και των ΝΠΔΔ του προσκαλείται, προκειμένου να παρέχει νομικές συμβουλές και διευκρινίσεις.
 7. Η κάλυψη γενικότερα των νομικών θεμάτων των Υπηρεσιών του Δήμου Σίφνου και των ΝΠΔΔ του.
 8. Η συνεχής παρακολούθηση της νομοθεσίας και της νομολογίας, ιδίως στα θέματα που αφορούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και τις αρμοδιότητές της, η αξιολόγηση και η αξιοποίησή της, με την υποβολή προτάσεων και γνωμοδοτήσεων σχετικά με τη βελτίωση της λειτουργίας και την υλοποίηση των στόχων του Δήμου Σίφνου και των ΝΠΔΔ του.
 9. Η τήρηση αρχείου νομικών υποθέσεων του Δήμου Σίφνου και των ΝΠΔΔ του, καθώς και αρχείου εγγράφων και πληροφοριών για τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας.

Β. ΕΔΡΑ

Ο/Η δικηγόρος που θα προσληφθεί θα έχει έδρα το Δήμο Σίφνου και υποχρεούται σε παροχή υπηρεσίας στο γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου, στην Απολλωνία Σίφνου, για χρόνο που ανταποκρίνεται στις εκάστοτε υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες, εφόσον δεν υφίσταται ανάγκη παράστασης ενώπιον των Δικαστικών, Διοικητικών ή άλλων Αρχών, για υποθέσεις του Δήμου και των ΝΠΔΔ αυτού, τηρουμένων πάντοτε των διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων.

Γ. ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση πρέπει:

 1. Να είναι Έλληνες πολίτες.
 2. Να είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου Νομικού Τμήματος Πανεπιστημιακής Σχολής της αλλοδαπής, νόμιμα αναγνωρισμένου.
 3. Να είναι δικηγόροι, μέλη ενός από τους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας, με δικαίωμα παράστασης στο Εφετείο (παρ’ Εφέταις).
 4. Να διαθέτουν πιστοποιητικό τουλάχιστον καλής γνώσης (Β2) αγγλικών, σύμφωνα με το από 07/12/2020 Παράρτημα Γνώσης Γλωσσομάθειας – Τρόπος Απόδειξης του ΑΣΕΠ (asep.gr –> Φορείς –> Έντυπα – Διαδικασίες). Η πιστοποιημένη καλή γνώση και άλλων ξένων γλωσσών θα συνεκτιμηθεί.
 5. Να έχουν πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου, σύμφωνα με το από 17/05/2021 Παράρτημα Γνώσης Χειρισμού Η/Υ – Τρόπος Απόδειξης του ΑΣΕΠ (asep.gr–> Φορείς –> Έντυπα – Διαδικασίες).
 6. Να έχουν εκπληρώσει (οι άνδρες) τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές.
 7. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα για την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθ. 14 του ν. 3584/2007, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 8. Να µην έχουν κώλυμα διορισμού, λόγω ποινικής καταδίκης ή επειδή τελούν υπό στερητική ή/και επικουρική δικαστική συμπαράσταση, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθ. 16 του ν. 3584/2007, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 9. Να μην κατέχουν άλλη έμμισθη θέση. Ενδιαφερόμενοι που κατέχουν άλλη έμμισθη θέση, κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων, μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία εάν μαζί με την αίτηση και τα δικαιολογητικά τους, συνυποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι εφόσον προσληφθούν στην προκηρυσσόμενη θέση, θα παραιτηθούν από την έμμισθη θέση που κατέχουν.

Δ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων που διαθέτουν τα παραπάνω προσόντα και οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας καθορίζονται ως εξής:

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%)
Προσωπικότητα 10
Επιστημονική Κατάρτιση (Τίτλοι σπουδών) 20
Εξειδίκευση στο αντικείμενο της απασχόλησης (Χειρισμός υποθέσεων ΟΤΑ) 30
Επαγγελματική Πείρα (Χρόνια άσκησης δικηγορίας) 20
Γνώση ξένων γλωσσών 10
Οικογενειακή κατάσταση 5
Πρόβλεψη για δυνατότητα εξέλιξης 5

Όλα τα επιμέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτοτελώς από 1 έως 100.

Ε. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στο Δήμο Σίφνου είτε ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@sifnos.gr, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, είτε με εταιρεία ταχυμεταφορών, στη διεύθυνση Δήμος Σίφνου, Απολλωνία, 84003 Σίφνος (υπεύθυνος κ. Νικόλαος Κορακής, τηλ. 2284360311), εντός αποκλειστικής προθεσμίας 30 ημερών (υπολογιζόμενων ημερολογιακά) που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας σε εφημερίδα της έδρας του νομού ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Σίφνου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στην εφημερίδα, τα ακόλουθα:

 1. Ενυπόγραφη αίτηση (σε απλό έντυπο αίτησης).
 2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
 3. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.
 4. Πιστοποιητικό μεταβολών του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά και ότι δεν κατέχει άλλη έμμισθη θέση.
 5. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι:
 • Δεν είναι έμμισθοι κατά την έννοια του άρθρου 42 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων».

Δικηγόροι που κατέχουν άλλη έμμισθη θέση, κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων, δηλώνουν υπεύθυνα ότι εφόσον προσληφθούν στην προκηρυσσόμενη  θέση, θα παραιτηθούν από την άλλη έμμισθη θέση. Στην περίπτωση αυτή δε μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία, αν δεν προσκομίσουν βεβαίωση του εντολέα, στον οποίο παρέχουν τις υπηρεσίες τους, ότι παραιτήθηκαν από την έμμισθη θέση τους ή έπαψαν να αναλαμβάνουν υποθέσεις ή να λαμβάνουν περιοδική αμοιβή.

 • Έχουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στα άρθρα 11-17 του ν. 3584/2007 και συγκεκριμένα:
 • ότι έχουντην υγεία που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της αντίστοιχης θέσης,
 • ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή ότι έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (για τους άντρες υποψηφίους),
 • ότι δεν έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα,
 • ότι δεν έχουν στερηθεί, λόγω καταδίκης, τα πολιτικά τους δικαιώματα,
 • ότι δεν έχουν τεθεί υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις,
 • ότι δεν έχουν απολυθεί από άλλη θέση του ευρύτερου δημοσίου τομέα για πειθαρχικούς λόγους.
 • Αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.
 1. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 2. Βιογραφικό Σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής τους δράσης.
 3. Ευκρινή φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών από τα οποία αποδεικνύονται τα τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα (πτυχία, μεταπτυχιακοί τίτλοι, πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών, γνώσης χειρισμού Η/Υ κ.λπ.).

Αν ο βασικός τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται μόνον πράξη αναγνώρισης του τίτλου από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) περί ισοτιμίας, που να έχει εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και σε περίπτωση που από την πράξη αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.

ΤΙΤΛΟΙ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ (άρθ. 1 ν. 4250/2014)

Της Αλλοδαπής:

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την προκήρυξη πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα. Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο ερμηνέα διορισμένο βάσει του ν. 148/1913 (ΦΕΚ 25 Α/1914). Ειδικώς, σύμφωνα με το άρθ. 36 του ν. 4194/2013, μεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγράφων που γίνονται από δικηγόρο, μετά την 27-09-2013, γίνονται δεκτές εφόσον ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε.

Τα ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Της ημεδαπής:

α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. τίτλοι σπουδών, άδειες, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ.), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.

β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (όπως αποδείξεις παροχής υπηρεσιών κ.λπ.) υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

ΣΤ. ΕΠΙΛΟΓΗ

Η επιλογή θα γίνει από πενταμελή επιτροπή που συνέρχεται στην έδρα του δικηγορικού συλλόγου και θα αποτελείται από:

α) μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με βαθμό τουλάχιστον Δικαστικού Πληρεξουσίου Α΄ Τάξεως ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,

β) τρεις δικηγόρους, από τους οποίους ο ένας με 15ετή τουλάχιστον ευδόκιμη δικηγορική υπηρεσία, που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου  Σύρου,

γ) ένα εκπρόσωπο του Δήμου Σίφνου και συγκεκριμένα τη Δημοτική Σύμβουλο κα Μαργαρίτα Βασταρδή, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθ. 78/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής ασκεί το μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή ο νόμιμος αναπληρωτής του και καθήκοντα γραμματέα ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Σίφνου κ. Νικόλαος Κορακής, κλάδου ΠΕ1 Διοικητικών, με βαθμό Α, ο οποίος επίσης ορίστηκε με την παραπάνω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η επιτροπή θα εξετάσει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψήφιων και θα τους καλέσει σε ατομική συνέντευξη. Μέσα σε ένα μήνα το πολύ από την τελευταία ατομική συνέντευξη, θα εκδώσει  αιτιολογημένη απόφαση με τη σειρά αξιολόγησης των υποψηφίων. Για την επιλογή και πρόσληψη λαμβάνονται υπόψη η προσωπικότητα του υποψηφίου, η επιστημονική του κατάρτιση, η εξειδίκευση του στο αντικείμενο της απασχόλησης, η επαγγελματική του πείρα, επάρκεια, η γνώση ξένων γλωσσών και συνεκτιμάται η οικογενειακή του κατάσταση και η πρόβλεψη της εξέλιξης του. Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο της συνδρομής των πιο πάνω τυπικών προσόντων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων. Η απόφαση της επιτροπής είναι υποχρεωτική για το Δήμο Σίφνου και ισχύει μόνο για την κατάληψη της θέσης που προκηρύσσεται με την παρούσα. Ο Δήμος Σίφνου οφείλει, μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση της απόφασης, να προσλάβει στην κενή θέση τον επιτυχόντα και να γνωστοποιήσει στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο την ανάληψη υπηρεσίας.

Η επιτροπή με απόφασή της ορίζει τον τόπο και το χρόνο και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη διαδικασία της επιλογής και μπορεί κατά την κρίση της, να ορίσει συμπληρωματικές δημοσιεύσεις για τη γνωστοποίηση της προκήρυξης με δαπάνη του Δήμου Σίφνου.

Η παρούσα προκήρυξη κοινοποιείται στον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και στον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Σύρου, προκειμένου να λάβουν γνώση και να προβούν στις απαραίτητες από μέρους τους ενέργειες. Επίσης, αποστέλλεται για τοιχοκόλληση στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Σύρου και στην Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, προκειμένου να σταλεί προς τοιχοκόλληση στους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας.

Η παρούσα προκήρυξη να αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου, να δημοσιευθεί σε μια (1) ημερήσια εφημερίδα της έδρας του Δικηγορικού Συλλόγου Σύρου και να τοιχοκολληθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Σίφνου (με αποδεικτικό ανάρτησης υπογραφόμενο από 2 υπαλλήλους).

.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

 

Print Friendly, PDF & Email