Breaking News
Home / Εν Σίφνω / Δήμος Σίφνου / Πρόσκληση-Θέματα συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (22/11 στις 19:00)

Πρόσκληση-Θέματα συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (22/11 στις 19:00)

ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

.

Πρόσκληση-Θέματα συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (22/11 στις 19:00)

.

Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 69 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α΄/7.6.2010) και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114 Α΄/8.6.2006), που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στην Απολλωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Κώστας Κορωναίος», στις  22 Νοεμβρίου 2019,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση της 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2019, μετά την υπ’ αρ. 31/2019 εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για την εκλογική αποζημίωση του προσωπικού (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Μαρία Ναδάλη)
 2. Έγκριση της 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2019, μετά την υπ’ αρ. 35/2019 εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για την εγγραφή της δωρεάς, από τη ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., του ποσού των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00€) (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Μαρία Ναδάλη)
 3. Έγκριση της 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2019, μετά την υπ’ αρ. 38/2019 εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για τη δημιουργία κωδικού σχετικά με την παροχή υπηρεσιών σύνταξης του απαιτούμενου φακέλου για την έκδοση  απόφασης έγκρισης λειτουργίας του ΧΥΤΑ  (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Μαρία Ναδάλη)
 4. Έγκριση της 6ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2019, μετά την υπ’ αρ. 39/2019 εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου για την ενίσχυση του Κ.Α. 00.6222 «Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού» (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Μαρία Ναδάλη)
 5. Έκδοση απόφασης για την υποβολή πρότασης ένταξης και χρηματοδότησης της πράξης «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ στις σχολικές μονάδες του Δήμου Σίφνου», προς τη Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  – ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Δ.Ε του Υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου να  ενταχθεί  και  να  χρηματοδοτηθεί  στο  πλαίσιο  του  άξονα  προτεραιότητας   «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  «Φιλόδημος ΙΙ»  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Κ. Γεωργούλης)
 6. Πρόσκληση από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) για συμμετοχή του Δήμου σε πρόγραμμα Horizon 2020 under the call“H2020-LC-SC3-2018-2019-2020: ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Χρυσίνης)
 7. Λήψη απόφασης για την 1η τροποποίηση της από 23.08.2018 διαβαθμιδικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Σίφνου για το έργο «Επισκευές – συντηρήσεις σε σχολικά κτήρια (Β΄ φάση) Δήμου Σίφνου» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Χρυσίνης)
 8. Επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σίφνου (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο δημοτικός σύμβουλος & Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Μανώλης Λεμπέσης)
 9. Ανανέωση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του ΟΑΕΔ για το χρονικό διάστημα από την 01 Ιανουαρίου 2020 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Χρυσίνης)
 10. Ορισμός Προέδρου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Κ. Γεωργούλης)
 11. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου καθορισμού τιμής μονάδας νέων εργασιών που αφορά στον καθορισμό της αποζημίωσης του Αναδόχου από τη διάλυση της με αρ. πρωτ. 4483/15.10.2015 Σύμβασης της Μελέτης με τίτλο: Τεχνική Μελέτη Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (Τ.Μ.Π.Λ.), Οριστική Μελέτη Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (Ο.Μ.Π.Λ.) και τεύχη δημοπράτησης για την “Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Βορεινή Δήμου Σίφνου”, αναδόχου Νικολάου Χατζηνικολάου (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Κ. Γεωργούλης)
 12. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Σίφνου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε.  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Χρυσίνης)
 13. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 124/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τον ορισμό τακτικού και αναπληρωματικού μέλους του Δήμου Σίφνου στη Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης Ναυαγίων πλοίων (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο δημοτικός σύμβουλος & Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου – Κιμώλου κ. Απόστολος Διαμαντής)
 14. Συγκρότηση Επιτροπής για τη σφράγιση καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το άρθρο 80, παρ. 7, του Ν. 3463/2006 (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Χρυσίνης)
 15. Ορισμός ή μη εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στο Δίκτυο Πόλεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κυκλική οικονομία με διακριτικό τίτλο «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Χρυσίνης)                                                             
 16. Επανεξέταση της υπ’ αρ. 38/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου που εκδόθηκε κατόπιν αιτήσεως του κ. Στέλλα Πέτρου, του κ. Φύσσα Αντώνιου, του κ. Καλογήρου Αντώνιου, του κ. Καλογήρου Σταύρου του κ. Καλαράκη Ζαννή, του κ. Πατριάρχη Ιωάννη, του κ. Γεωργούλη Θεοδόσιου, του κ. Ψαραύτη Νικόλαου και του κ. Διαρεμέ Θεόδωρου για τσιμεντόστρωση δρόμου που εξυπηρετεί τις κατοικίες και τις επιχειρήσεις τους καθώς και το υδραγωγείο της Σίφνου (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Κ. Γεωργούλης)
 17. Λήψη απόφασης μετά το από 10.2019 έγγραφο της Υποδιευθύντριας του Δημοτικού Σχολείου Σίφνου κας Αποστολίας Γεωργαρή (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η δημοτική σύμβουλος κα Χρυσούλα Ποδότα, εντεταλμένη σε θέματα παιδείας)
 18. Λήψη απόφασης σχετικά με προτάσεις για μεταβολή των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατόπιν της υπ’ αρ. πρωτ. 165494/ΓΔ4/22.10.2019 εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ. (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η δημοτική σύμβουλος κα Χρυσούλα Ποδότα, εντεταλμένη σε θέματα παιδείας)
 19. Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Σίφνου (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η δημοτική σύμβουλος & Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Σίφνου  κα Φραγκίσκα Θεολόγου – Βλαχουτσάκου)
 20. Λήψη απόφασης για την επιλογή προσφοράς εκτύπωσης του τουριστικού εντύπου της Σίφνου στην Ιταλική γλώσσα, μετά την από 7/11/2019 συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής του Δήμου (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η δημοτική σύμβουλος και Πρόεδρος της  Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Σίφνου  κα Φραγκίσκα Θεολόγου – Βλαχουτσάκου)
 21. Προγραμματισμός δράσεων τουριστικής προβολής του Δήμου Σίφνου για το έτος 2020, μετά την από 7/11/2019 συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής του Δήμου (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η δημοτική σύμβουλος και Πρόεδρος της  Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Σίφνου  κα Φραγκίσκα Θεολόγου – Βλαχουτσάκου)  
 22. Έκδοση απόφασης μετά την υπ’ αρ. 14/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας για στολισμό στο Ηρώον και για διοργάνωση χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στην Απολλωνία (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας κα Αικατερίνη Θεολόγου)
 23. Διακοπή λειτουργίας και σφράγιση του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του κ. Νικηφόρου Βερνίκου στο Κάστρο (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Χρυσίνης)
 24. Αίτηση της επιχείρησης “Ν. Φωτιάδου & ΣΙΑ ΕΕ” για χορήγηση έγκρισης για συστέγαση καταστήματος εκμισθώσεως μοτοποδηλάτων με καταστήματα  εκμισθώσεως αυτοκινήτων (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Χρυσίνης)
 25. Αίτηση του κ. Απόλλων Δημήτριου για χορήγηση έγκρισης για συστέγαση καταστήματος εκμισθώσεως μοτοποδηλάτων με καταστήματα εκμισθώσεως αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Χρυσίνης)
 26. Λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση των οικογενειών Ιατρίδη, Κουφάκη-Γιγουρτάκη, για έγκριση αιτήματος κατασκευής προσωρινής εξέδρας στο Βαθύ μπροστά από το χώρο του Elies Resorts (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Χρυσίνης)

 .

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

ΧΡΥΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ           

.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email