Breaking News
Home / Εκλογικά / Σήμερα ξεκινά επίσημα η προεκλογική περίοδος για τις Αυτοδιοικητικές Εκλογές

Σήμερα ξεκινά επίσημα η προεκλογική περίοδος για τις Αυτοδιοικητικές Εκλογές

.

Σήμερα ξεκινά επίσημα η προεκλογική περίοδος για τις Αυτοδιοικητικές Εκλογές

.

Επίσημη έναρξη της προεκλογικής περιόδου για τις αυτοδιοικητικές εκλογές σήμερα Τρίτη, 26 Μαρτίου, δύο μήνες πριν την ημέρα της ψηφοφορίας της 26ης Μαΐου 2019.

– Αυτό ορίζει για τις Κοινοτικές και Δημοτικές εκλογές η παρ.4 του αρ.9 του Καλλικράτη, όπως αντικαταστάθηκε από το αρ.6 του Κλεισθένη, όπου αναφέρεται « Με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων, η προεκλογική περίοδος αρχίζει δύο (2) μήνες πριν την ημερομηνία των εκλογών ».

– Το ίδιο προβλέπεται και για τις Περιφερειακές εκλογές στην παρ.6 του αρ.114 του Καλλικράτη, όπως διαμορφώθηκε με το αρ.46 του Κλεισθένη, όπου ομοίως αναγράφεται « Με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων, η προεκλογική περίοδος αρχίζει δύο (2) μήνες πριντην ημερομηνία των εκλογών».

Η έναρξη σηματοδοτεί την εκκίνηση σειράς περιορισμών, υποχρεώσεων και κανόνων που πρέπει να τηρούνται κατά τη διάρκειά της προεκλογικής περιόδου.

Το θεσμικό πλαίσιο είναι ανομοιογενές χρονικά, καθώς για πολλούς εκλογικούς περιορισμούς/υποχρεώσεις/κανόνες υπάρχει ειδικότερη χρονική διάρκεια και ΔΕΝ ισχύουν ολόκληρο το 2μηνο της προεκλογικής περιόδου.

Για παράδειγμα:

– H αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών (ό,τι απέμεινε πια από αυτήν, αφού οι εξαιρέσεις που αρχικά και στη συνέχεια εισήχθησαν με το πρόσφατο πολυνομοσχέδιο είναι εκτενέστατες) ισχύει κατά το χρονικό διάστημα του ενός μηνός πριν την ψηφοφορία και μέχρι την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων των νέων Αιρετών (1η Σεπτεμβρίου).

– Την ίδια χρονική περίοδο (ένα μήνα πριν και έως 1η Σεπτεμβρίου) ισχύουν οι απαγορεύσεις στα θέματα για τα οποία μπορούν να αποφασίζουν τα Δημοτικά Συμβούλια (παρ.5 αρ.65 Καλλικράτη).

– Oι περιορισμοί εμφανίσεων των υποψηφίων στην τηλεόραση, τα ραδιόφωνα και το διαδίκτυο ξεκινούν 30 ημέρες πριν την ψηφοφορία.

– Όσο για την απαγόρευση τροποποίησης των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) των ΟΤΑ, αυτή ισχύει κατά το τελευταίο εξάμηνο της αυτοδιοικητικής περιόδου, έχοντας ήδη ξεκινήσει από 1η Μαρτίου 2019.

Κατά τη διάρκεια της 2μηνης προεκλογικής περιόδου που ξεκίνησε σήμερα, λοιπόν, ισχύουν ιδίως:

– Οι υποχρεώσεις για τα έσοδα και τις δαπάνες των Συνδυασμών, τα όρια χρηματοδότησης, την οικονομική τους διαχείριση και οι κανόνες για τα τηρούμενα οικονομικά στοιχεία τους, κατά το ν.3870/2010.

– Οι περιορισμοί λειτουργίας εκλογικών κέντρων, ανάρτησης αφισών και πανό, χρήσης μεγαφωνικών εγκαταστάσεων, διανομής φυλλαδίων και εκλογικού υλικού κλπ όσον αφορά τους Συνδυασμούς και κατά το μέρος που ορίζονται στο αρ.5 (και όχι στο αρ.6) του ν.3870/2010

.

Εμφανίσεις Υποψήφιων σε Τηλεόραση, Ραδιόφωνα και Διαδίκτυο: Τι απαγορεύεται, τι επιτρέπεται και πότε
.

Σημαντική παράμετρο της διενέργειας των αυτοδιοικητικών εκλογών αποτελούν οι περιορισμοί στην παρουσία των υποψηφίων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Μετά από σειρά ερωτημάτων από υποψήφιους ειδικά για το θέμα, οAIRETOSσυμπυκνώνει και παρουσιάζει σήμερα το σχετικό θεσμικό πλαίσιο.

Κατ’ αρχάς, απαγορεύεται (περ.α’ παρ.2αρ.6ν.3870/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την περ.α’ της παρ.4 του αρ.181 του ν.4261/2014)στους Επικεφαλής των Συνδυασμών, καθώς και στους υποψήφιους Περιφερειακούς και Δημοτικούς Συμβούλους να παρουσιάζουν, αμέσως ή εμμέσως, κάθε είδους εκπομπές, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, οι οποίες μεταδίδονται από δημόσιους και ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, ελεύθερης λήψης, καθώς και από διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες, εξαιρουμένων των προσωπικών ιστοσελίδων των υποψήφιων και των ιστοσελίδων των Συνδυασμών.

Επιπλέον (περ.β’ παρ.2αρ.6ν.3870/2010, όπως τροποποιήθηκε με την περ.β’ της παρ.4 του αρ.181 του ν.4261/2014) οι εμφανίσεις των Επικεφαλής των Συνδυασμών, καθώς και των υποψήφιων Περιφερειακών και Δημοτικών Συμβούλων, σε πάσης φύσεως εκπομπές δημόσιων ή ιδιωτικών ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης, φορείς παροχής κάθε μορφής συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών, καθώς και σε διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες, υπό οποιαδήποτε μορφή, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου επιτρέπεται, ως εξής:

i) Σε κάθε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό εθνικής εμβέλειας επιτρέπεται η εμφάνιση δύο φορές.

ii) Σε κάθε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό τοπικής ή περιφερειακής εμβέλειας επιτρέπεται η εμφάνιση μία φορά.

iii) Σε διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες επιτρέπεται μία εμφάνιση.

Ως “εμφανίσεις” θεωρούνται οι προσωπικές συνεντεύξεις των ανωτέρω υποψηφίων, η συμμετοχή τους σε οργανωμένες συζητήσεις, περιλαμβανομένων και εκείνων που εντάσσονται στα δελτία ειδήσεων, καθώς και η κάλυψη, κατόπιν αιτήματος τους, της προεκλογικής τους δραστηριότητας.

Εξαίρεση προβλέπεται ειδικά για τους Επικεφαλής των Συνδυασμών.  Ο νόμος ορίζει (περ.β.v. παρ.2αρ.6)ότι είναι δυνατόν να μετέχουν σε οργανωμένες συζητήσεις :

α) Χωρίς περιορισμό αριθμού εμφανίσεων, μέχρι την ανακήρυξη των υποψήφιων και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν κληθεί να συμμετάσχουν, τουλάχιστον, τρεις ακόμη συνυποψήφιοι τους.

β) Μετά την ανακήρυξη των Συνδυασμών, στις ανωτέρω συζητήσεις απαιτείται η πρόσκληση για συμμετοχή των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των ανακηρυχθέντων.

γ) Σε περίπτωση επαναληπτικής εκλογής, καλούνται υποχρεωτικά οι Επικεφαλής των Συνδυασμών που συμμετέχουν.

Εξαίρεση ισχύει, επίσης, (περ.β.vi. παρ.2αρ.6)για τις εμφανίσεις υποψηφίων που είναι Αιρετά μονοπρόσωπα όργανα της Αυτοδιοίκησης.  Οι εμφανίσεις αυτών ΔΕΝ υπόκεινται στους ανωτέρω περιορισμούς, εφόσον οφείλονται σε έκτακτα και απρόβλεπτα γεγονότα, που σχετίζονται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους στον οικείο Ο.Τ.Α.(π.χ. δηλώσεις και ενημέρωση εάν γίνει μια φυσική καταστροφή).

Επισημαίνεται η διάταξη (παρ.3αρ.6) πως οι εμφανίσεις σε όλους τους φορείς που αναφέραμε ανωτέρω, οι οποίες πραγματοποιούνται έναντι οικονομικού ανταλλάγματος, “για μεν τους ανωτέρω υποψηφίους συνεπάγονται έκπτωση από το αιρετό αξίωμα, για δε τους ιδιοκτήτες ή νόμιμους εκπροσώπους των οικείων φορέων συνιστούν ποινικό αδίκημα, το οποίο επισύρει ποινή φυλάκισης, τουλάχιστον ενός έτους”.

Αφού περιγράψαμε, λοιπόν, τους περιορισμούς, ας δούμε και ποιες ποινές έχει ορίσει ο νόμος:

Ι) Εις βάρος των υποψήφιων που παραβιάζουν τους περιορισμούς, επιβάλλεται πρόστιμο από 50.000 έως 100.000 ευρώ (παρ.4αρ.6)

ΙΙ) Στους ιδιοκτήτες ή στους νόμιμους εκπροσώπους των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης, φορέων συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, υπεύθυνους λειτουργίας διαδικτυακών τόπων και ιστοσελίδων, που παραβιάζουν, κατά περίπτωση, τις απαγορεύσεις της παρ.2 του αρ.6, επιβάλλεται πρόστιμο από 50.000 ευρώ μέχρι 150.000 ευρώ(παρ.2αρ.16 σε συνδυασμό με παρ.4.β.αρ.6)

Στους ιδιοκτήτες ή στους νόμιμους εκπροσώπους των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης, καθώς και φορέων συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, το πρόστιμο επιβάλλεται με Απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεωντου αρ.12. Κάθε παράβαση είναι αυτοτελής και επισύρει την αυτοτελή, αντίστοιχα, επιβολή του ανωτέρω προστίμου.Στους ιδιοκτήτες ή νόμιμους εκπροσώπους των διαδικτυακών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται κατόπιν Απόφασης της ανωτέρω Επιτροπής.Το πρόστιμο εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, δια της αρμόδιας Δ.Ο.Υ..

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται, τέλος, στο τι σημαίνει προεκλογική περίοδος ειδικά για αυτούς τους περιορισμούς.

Η παρ.5 του αρ.6 του ν.3870/2010, όπως προστέθηκε από το αρ.128 του ν.4249/2014, όρισε πως ειδικά για την εφαρμογή του αρ.6 (δηλαδή για όλα όσα προαναφέρθηκαν) προεκλογική περίοδος είναι το χρονικό διάστημα των 30 ημερών, που προηγείται της ψηφοφορίας του Α’ γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών.

Υπενθυμίζεται ότι το αρ.6 του Κλεισθένη, στην παρ.4 που πρόσθεσε στο αρ.9 του Καλλικράτη, όρισε πως για τις εκλογές του 2019 « Με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων, η προεκλογική περίοδος αρχίζει δύο μήνες πριν την ημερομηνία των εκλογών».  Εδώ, λοιπόν, ο νομοθέτης έχει θέσει ειδικότερη ρύθμιση, συνεπώς ισχύει το ειδικό διάστημα των 30 ημερώντου ν.3870/2010 και όχι το δίμηνο του Κλεισθένη.

.

Κλειδώνουν από την Πέμπτη 1/3 για 6 μήνες οι Οργανισμοί των ΟΤΑ
.

Σε ισχύ τίθεται από την 1η Μαρτίου 2019 η εκλογική απαγόρευση τροποποίησης των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) των ΟΤΑ, δεδομένου ότι εισερχόμαστε πλέον στο τελευταίο εξάμηνο της παρούσας αυτοδιοικητικής περιόδου. 
Οι ΟΕΥ“παγώνουν” στη μορφή που θα έχουν την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου και παραμένουν αμετάβλητοι έως την 1η Σεπτεμβρίου 2019, όταν σύμφωνα με το αρ.6 του Κλεισθένη (όπως ισχύει μέχρι στιγμής τουλάχιστον) θα γίνει η εγκατάσταση των νέων Αιρετών. 

Η εκλογική απαγόρευση πηγάζει από δύο νόμους:
– Από την παρ.5 του αρ.10 του ν.3584/2007 (Κώδικας Δημοτικών Υπαλλήλων), που αφορά τον Α’ βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ορίζει ότι «Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση των Οργανισμών κατά το τελευταίο εξάμηνο της Δημοτικής περιόδου».
– Από την παρ.5 του αρ.241 του Καλλικράτη, όπως αντικαταστάθηκε από το αρ.215 του Κλεισθένη, όπου προβλέπεται πως«Δεν επιτρέπεται τροποποίηση του Οργανισμού κατά το τελευταίο εξάμηνο της θητείας των αιρετών οργάνων της Περιφέρειας».

Κωδικοποίηση εξαιρέσεων:

Ι]Η απαγόρευση αφορά την “τροποποίηση” των Οργανισμών. Δεν περιλαμβάνει, δηλαδή, την κατάρτιση νέου ΟΕΥ για έναν Φορέα της Αυτοδιοίκησης που προηγουμένως δεν είχε.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2014, το Υπουργείο Εσωτερικών είχε ενημερώσει σχετικά τους ΟΤΑ, εξηγώντας στην τότε Εγκύκλιο:
«(…) Από τη γραμματική διατύπωση των προαναφερόμενων διατάξεων προκύπτει ότι η κατάρτιση νέων Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων ΟΤΑ που δεν διαθέτουν ΟΕΥ δεν εμπίπτει στην ανωτέρω απαγόρευση. Εξάλλου και για λόγους δημοσίου συμφέροντος δεν θα ήταν σκόπιμο να καθυστερεί η οργάνωση μιας Υπηρεσίας εξ υπαρχής (δηλ. όχι μέσω τροποποίησης ΟΕΥ) και κατά συνέπεια οι κατά το νόμο Αποφάσεις έγκρισης αυτών αποστέλλονται για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (…)».

ΙΙ] Για τον Α’ βαθμό Αυτοδιοίκησης, η παρ.5 του αρ.10 του ν.3584/2007 προβλέπει δύο εξαιρέσεις.
Συγκεκριμένα αναγράφει την εκλογική απαγόρευση «(…) με εξαίρεση την περίπτωση ανάθεσης ή μεταβίβασης νέων αρμοδιοτήτων και σε συμμόρφωση με τελεσίδικη δικαστική απόφαση».

ΙΙΙ] Η Κυβέρνηση θέσπισε εξαίρεση ειδικά για τις τροποποιήσεις ΟΕΥ που αφορούν την εφαρμογή της διαδικασίας μονιμοποίησης του Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”.
Ειδικότερα, το αρ.91« Ένταξη του Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” σε οργανικές μονάδες των ΟΤΑ A΄ βαθμού και στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό» του ν.4583/2018 στην παρ.1 αναφέρει « (…) Ως προς τις αποφάσεις τροποποίησης των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας που λαμβάνονται σύμφωνα με την παράγραφο αυτή, δεν εφαρμόζονται οι παράγραφοι 3 και 5 του αρ.10 του ν. 3584/2007 (…) ».
Να σημειωθεί ότι το Υπουργείο Εσωτερικών στη 2η Εγκύκλιο περί εφαρμογής της εν λόγω διαδικασίας έδωσε σαφείς οδηγίες πως « (…) οι Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων πρέπει να ελέγχουν ότι πρόκειται πράγματι για τροποποίηση Ο.Ε.Υ. δυνάμει μόνο του αρ.91του ν.4583/2018.Σε διαφορετική περίπτωση, πρέπει να προσέξουν το χρόνο δημοσίευσής τους στο Φ.Ε.Κ. (έως και 28/2/2019)».

.

Συνδυασμοί Υποψηφίων: Έγγραφα ΥΠΕΣ για την οικονομική τους διαχείριση
.

Δύο οικονομικά ζητήματα των συνδυασμών των υποψήφιων στις αυτοδιοικητικές εκλογές,τα οποία πρέπει να τηρηθούν κατά την προεκλογική περίοδο που ξεκινά σε ελάχιστες ημέρες (από την 26η Μαρτίου), αφορούν τα έγγραφα που απέστειλε την 20η Μαρτίου το Υπουργείο Εσωτερικών στο Υπουργείο Οικονομικών.

Το αριθμ.20211/20.3.2019 έχει ως αντικείμενο τα Βιβλία εσόδων και εξόδων δημοτικών και περιφερειακών συνδυασμών.

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου ενημερώνει ότι οι συνδυασμοί που μετέχουν στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές,υποχρεούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του αρ.9 του ν.3870/2010 “Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές”, στην τήρηση ειδικού βιβλίου στο οποίο καταχωρούνται υποχρεωτικά όλα τα έσοδα και οι δαπάνες τους κατά την προεκλογική περίοδο.

Το βιβλίο εσόδων-εξόδων θεωρείται κατά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, από την αρμόδια Α΄ Δ.Ο.Υ. της έδρας της Περιφέρειας, προκειμένου για τις περιφερειακές εκλογές, και από την Α΄ Δ.Ο.Υ. της έδρας του οικείου Δήμου, για τις δημοτικές εκλογές.

Επίσης, σύμφωνα με την παρ.5 του αρ.9 του ίδιου νόμου, οι συνδυασμοί θεωρούνται ως πρόσωπα της παρ.3 του αρ.2 του Κ.Β.Σ. και έχουν τις υποχρεώσεις που ορίζονται από τις διατάξεις του Κώδικα αυτού, για τα αντίστοιχα πρόσωπα.

« Στην περίπτωση υποχρέωσης τήρησης βιβλίου εσόδων-εξόδων,σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, παρέλκει η τήρηση αυτού, εφόσον το βιβλίο της παρ.1 τηρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. και έχει θεωρηθεί και από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. », σημειώνει το Υπουργείο.

Προεκλογική περίοδος για την εφαρμογή των εν λόγω ρυθμίσεων είναι το δίμηνο χρονικό διάστημα που προηγείται της ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών, τονίζεται στο έγγραφο.

Το αριθμ. 20221/20.3.2019 αφορά το Α.Φ.Μ. των αυτοδιοικητικών συνδυασμών.

Το ΥΠΕΣ επισημαίνει στο Υπ.Οικ. ότι με τις διατάξεις της παρ.3 του αρ.8 του ν.3870/2010“Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές”, για τους συνδυασμούς που μετέχουν στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, προβλέπεται η χορήγηση ειδικού αυτοτελούς Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), στο όνομα του συνδυασμού, ο οποίος ισχύει για όλη τη διάρκεια της περιφερειακής και δημοτικής περιόδου.

Για τη χορήγηση του Α.Φ.Μ. υποβάλλεται στην οικεία Δ.Ο.Υ. γραπτή δήλωση, στην οποία αναγράφονται:

– η επωνυμία του συνδυασμού και

– το όνομα του Επικεφαλής.

Η ανωτέρω δήλωση υποβάλλεται από τον Επικεφαλής του συνδυασμού ή τον οριζόμενο από αυτόν ως διαχειριστή (αρ.8ν.3870/2010).

Και σε αυτό, το Υπουργείο τονίζει ότι προεκλογική περίοδος για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων είναι το δίμηνο χρονικό διάστημα που προηγείται της ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών.

Πηγή: airetos.gr

.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Translate »