Breaking News
Home / Αρθρογραφία / Απόψεις / Σκέψεις επί… σκέψεων & επισκέψεων

Σκέψεις επί… σκέψεων & επισκέψεων

ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σκέψεις επί… σκέψεων & επισκέψεων

.

(του Αντωνίου Γ. Ζαμπέλη)

Μέ ἀφορμή τήν πολύ εὒστοχη ἀνοικτή ἐπιστολή τοῦ συμπατριώτου μας κ. Κωνσταντίνου Βασάλου μέ τίτλο «Αεροδρόμιο Σίφνου… Αυτή άραγε είναι η προτεραιότητα του νησιού;» θά ἢθελα νά ἐκθέσω τίς ἀπόψεις μου πρός προβληματισμό τῶν γηγενῶν συμπατριωτῶν μας καί ὃσων ἀσχολοῦνται ἐπί πολλά ἒτη μέ τά κοινά τοῦ νησιοῦ ἀπό ὃποιο μετερίζι καί ἂν εὐρίσκονται .

Εἶμαι ἓνας ἀπό τούς τυχερούς ἲσως καί ἀπό τούς ἐλαχίστους εὐλογημένους ἀνθρώπους , τοῦ ὁποίου οἱ πρόγονοι και ἐκ πατρός καί ἐκ μητρός γιά τουλάχιστον πέντε γενεές ὑπῆρξαν γηγενεῖς Σίφνιοι καί ἐμεγαλούργησαν ἐντός και ἐκτός Σίφνου. Τό γράφω αὐτό ὂχι βεβαίως ἀπό ρατσιστικῆς ἐπόψεως, διότι ὃλοι οἱ Ἓλληνες εἲμαστε εὐλογημένοι πού γεννηθήκαμε μέ τόν τίτλο τοῦ Ἓλληνος (ὁμοαίμον/ὁμόθρησκον/ὁμόγλωσσον) μέ αὐτήν τήν τεράστια καί μακραίωνο ἱστορία μας, ἀλλά διότι μέ τό νά εἶσαι συνειδητοποιημένος Σίφνιος(ἢ Σιφνιός) μπορεῖς νά κατανοήσης τίς ἀνάγκες καί τίς προτεραιότητες τοῦ τόπου σου ὃπως ἀκριβῶς τίς ἒχομε ζήσει ἐπί δεκαετίες και διαχρονικά ἐπί γενεές . Αὐτό σημαίνει ὃ,τι ἐμεῖς, πού ἒχομε ζήσει, ἒχομε μεγαλώσει στήν Σίφνο καί  ἒχομε γυρίσει τόν κόσμο ὃλο ἐργαζόμενοι σέ διεθνῆ περιβάλλοντα, μποροῦμε ν’ ἀντιληφθοῦμε τί ἀκριβῶς μπορεῖ νά καταστήση τό «νησί μας» πρωτοπόρο ἀλλά μέσα ἀπό τήν διά τῶν αἰώνων παράδοσί του.

Δέν θα σταθῶ οὒτε θά δώσω σημασία σέ πομφόλυγες τοῦ τύπου «νά δημιουργήσωμε ἓνα σωματεῖο προσωποκεντρικό» γιά νά κάνωμε τό κέφι μας καί τήν φιγούρα μας πετῶντας «παπάτζες» καί ἲσως νά το χρησιμοποιήσωμε γιά νά ἐντυπωσιάσωμε μέ χάντρες τούς ἰθαγενεῖς μέ ἀπώτερο σκοπό νά πἀρωμε καί μερικούς ψήφους στίς ἑπόμενες δημοτικές ἐκλογές γιά νά τό παίξωμε παράγοντες. Τό ἀναφέρω διότι αὐτήν την ἐντύπωσι δίνει σ’ἐμένα τό «ὑπό σύστασι» νέο σωματεῖο « ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΦΝΟ ΜΑΣ». Τό νά κλείσω ἓνα ραντεβοῦ μ’ ἓνα φίλο μου Υφυπουργό καί νά ἀνακοινώνω ὃ,τι ἐδώθη ἐντολή νά χωροθετηθῆ «ἀεροδρόμιο» στην Σίφνο, εἶναι τουλάχιστον γραφικό. Καί ἐγώ μπορῶ νά κλείσω ὃ,τι ὣρα θέλω ραντεβοῦ μέ τόν Ἀρχιεπίσκοπο, ἀλλά δέν σημαίνει ὃ,τι αὒριο τό πρωΐ , ἡ Σίφνος θά κατασθῆ Ἐπισκοπή ( μᾶλλον αὐτό εἶναι πιό ἐφικτό ἀπό τήν κατασκευή ἀεροδρομίου αὐτήν τήν στιγμή). Ἂλλωστε ἐμεῖς ἒχομε τον π. Ἰωαννίκιο ἓτοιμο, μέ ἐπισκοπικό μανδύα καί ἐπισκοπική πατερίτσα νά χοροστατῆ ἢδη.

 Ὃπως ἐπίσης τό νά παραδίδη κάποιος ἒξι(6)  κοῦτες μέ εἲδη ἀνάγκης γιά τούς ἀναξιοπαθοῦντες συμπατριῶτες μας στήν Ραφήνα μέ φωτογραφίες καί δελτίο τύπου, μᾶλλον ρεζίλι κάνει τό νησί μας τό ὁποῖο φημίζεται γιά τίς ἐνέργειες κοινωνικῆς ἀλληλεγγύης ( μέ φορτηγά βοηθείας σ’ ἀνάλογες περιπτώσεις). Ἐν πάση περιπτώσει, γιά νά εἲμαστε δίκαιοι καί νά μήν μεμψιμοιροῦμε,  ἀναμένομε τά ἂρθρα τοῦ Καταστατικοῦ τοῦ «ὑπό σύστασι» σωματείου, τά ἱδρυτικά του Μέλη καί τίς προγραμματιζόμενες δράσεις του γιά νά κρίνωμε τήν ὠφέλειά του γιά τό νησί μας. Ὁπότε, θά ἐπανέλθωμε ἆχρι καιροῦ.

Νά καταγράψωμε τώρα τά σημαντικά θέματα πού θίγει ὁ κ. Κ. Βασάλος στήν ἐπιστολή του καί μερικά ἀκόμη τά ὁποῖα ἀγγίζουν τόν καθένα μας πού εὐρίσκεται καί ζεῖ πάνω στην Σίφνο διαχρονικά  καί ἒχουν ἂμεσο σχἐσι μέ τήν πιθανή Κατασκευή Ἀεροδρομίου.  Το θέμα τοῦ Ἀεροδρομίου εἶναι σημαντικό, ὂχι τό μέγιστο, διότι ἓνα Ἀεροδρόμιο κατάλληλο νά δεχθῆ πολιτικά ἀεροπλάνα καί ἰδιαιτέρως ἀπευθείας πτήσεις ἐξωτερικοῦ, θά ἀλλάξη ἆρδην τό τουριστικό τοπίο γιά  την Σίφνο. Ἦταν αἲτημα τοῦ Συνδέσμου Σιφνίων τήν τελευταία τριακονταετία καί σέ συνεννόησι μέ τόν μακαρίτη Ε. Παντάζογλου (Ἀρχιμηχανικό τῆς μεγάλης Ὀλυμπιακῆς) εἶχαν πραγματοποιηθῆ σχέδια, μελέτες καί συσκέψεις μέ τήν Ὑπηρεσία Πολιτικῆς Ἀεροπορίας (Υ.Π.Α) μέ ἀποτέλεσμα νά προκριθοῦν δύο τοποθεσίες γιά την χωροθέτησι ἑνός μικροῦ Ἀεροδρομίου, ἡ μία στόν Θόλο Ἐξαμπέλων ἀρχικῶς καί ἡ ἂλλη ἀργότερον μεταξύ Ἀγίας Ἂννης καί Τρουλλακίου.

Τίθενται ὃμως πολύ σωστά δύο κρίσιμα ἐρωτήματα: α) Μπορεῖ ἡ Σίφνος μέ τό συγκεκριμένο γεωγραφικό ἀνάγλυφο καί τήν ἒντονη ἀνοικοδόμησι τήν τελευταία εἰκοσαετία (διότι ἀπό τότε χρονολογεῖται ἡ πιό πρόσφατη μελέτη) νά ἀντέξη τήν ἀνοικοδόμησι ἑνός συγχρόνου καί ἀσφαλοῦς Ἀεροδρομίου τό ὁποῖο νά ἒχη τήν δυνατότητα νά ἐξυπηρετήση απ’εὐθείας πτήσεις τοῦ ἐξωτερικοῦ; καί β) Εἶναι ἡ κεντρική διοίκησις, ἡ περιφέρεια καί ἡ τοπική κοινωνία ἱκανές καί πρόθυμες νά δημιουργήσουν τάχιστα τίς ὑποδομές ἐκεῖνες οἱ ὁποῖες εἶναι ἀπαραίτητες γιά τήν ὑποδοχή ἑνός τέτοιου εἲδους  ἰσχυροῦ ρεύματος τουριστικῆς ἀναπτύξεως ;

Ὃσον ἀφορᾶ στό (α) ἐρώτημα εἶμαι πλέον πεπεισμένος ὃ,τι μόνον μέ ἐκτεταμένο μπάζωμα πρός τήν θάλασσα μίας ἒρημης παραλίας (Φυκιάδα, Κοντοῦ, Γιαλούδια) καί τίς σχετικές ἐπίγειες ὑποδομές (συνδετήρια ὁδός μέ τό ὑπάρχον ὁδικό δίκτυο) θά ἒδιδε ἱκανοποιητική λῦσι χωρίς νά μειώνη τήν ὑπάρχουσα ὠφέλιμη ἐπιφάνεια, χωρίς νά θίγη ἰδιοκτησίες καί χωρίς νά ἐπιβαρύνη οἰκολογικά τό νησί. Ἒχει πραγματοποιηθῆ σέ πολλές ἀνάλογες περιπτώσεις στό ἐξωτερικό μέ μεγάλη ἐπιτυχία καί ἀναλογικά χαμηλότερο κόστος.

Ὃσον ἀφορᾶ ὃμως στό ἐρώτημα (β), ἐδῶ ἀπαιτοῦνται κρίσιμες ἀπαντήσεις σ’ ὃλα τ’ ἂλλα θέματα (1-10) πού ἒθεσε ὁ κ. Κ. Βασάλος.

Τί χρησιμότητα θά εἶχε ἓνα ἀεροδρόμιο ἂνευ (1) σύγχρονου κέντρου ὑγίειας  μέ τίς προβλεπόμενες θέσεις ἐξειδικευμένου ἰατρικοῦ καί παραϊατρικοῦ προσωπικοῦ, (2) συγχρόνου καί ἀσφαλοῦς δικτύου ἀποχετεύσεως, (3) συγχρόνου καί προσβάσιμου λιμένος, (4) συγχρόνου & ποιοτικά πλήρους τουριστικοῦ πακέτου {συμπεριλαμβανομένου τοῦ ἀρχαιολογικοῦ/θρησκευτικοῦ/γεωμεταλλευτικοῦ /ἀθλητικοῦ/ ὁδοιπορικοῦ/ γαστρονομικοῦ τουρισμοῦ}, (5) συγχρόνου καί ἀσφαλοῦς ὁδικοῦ δικτύου, (6) συγχρόνου καί ἀσφαλοῦς ποσίμου ὓδατος, (7) πλήρως ἐπανδρωμένου ἀστυνομικοῦ τμήματος {ἐδῶ ἐντάσσεται ἡ χειροτέρευσις τῆς ποιότητος τοῦ τουριστικοῦ ρεύματος ἐφέτος / ἲσως νά συντείνη ἡ ραγδαία ἐξέλιξις τοῦ διαδικτυακοῦ τρόπου κρατήσεων μέσω πλατφορμῶν σέ ἐξευτελιστικές τιμές}, (8) ὀργανωμένων ὑπηρεσιῶν τῆς τοπικῆς αὐτοδιοικήσεως γιά τήν ἂμεσο ἀποκατάστασι τῶν βλαβῶν καί παροχῆς ὑψηλοῦ ἐπιπέδου ὑπηρεσιῶν {ἐδῶ πρέπει νά ἐπισημανθῆ ἡ πολυπληθής καί μαζική εἰσβολή ἀλλοδαπῶν ἰδιοκτητῶν γῆς , κυρίως Γάλλων, ἡ ὁποία δημιουργεῖ παράθυρα οἰκονομικῶν εὐκαιριῶν μέν ἀλλά παράλληλα καί ὑπερβολικῶν ὀχλήσεων στόν γηγενῆ πληθυσμό δέ, (9) ὀργανωμένων ἐγχωρίων ὑπηρεσιῶν πολεοδομίας γιά τήν μελέτη, τήν ἒγκρισι, τόν ἒλεγχο καί ἐν τέλει τήν διατήρησι τοῦ «σιφνιακοῦ οἰκιστικοῦ τοπίου/χρώματος» τό ὁποῖο ἐάν συνεχισθῆ ὁ τρόπος δομήσεως [μέ μεγάλη εὐθύνη δυστυχῶς Σιφνίων Ἀρχιτεκτόνων] θ’ ἀλλοιωθῆ βάναυσα ἐντός τῆς ἑπομένης δεκαετίας, (10) ὀργανωμένης ἀρχιτεκτονικῆς ἐπιτροπῆς ἡ ὁποία θά ἐλέγχει τήν ποιότητα  τῶν οἰκιστικῶν & τοπιακῶν παρεμβάσεων {διάνοιξι ὁδῶν, καταστροφή/ἀποκατάστασι μονοπατιῶν, αὐθαίρετων παρεμβάσεων στα μνημεῖα εἲτε ἀρχαιολογικά εἲτε μεταβυζαντινά, κλπ}, (11) ὀργανωμένων τουριστικῶν μονάδων ἐπιπέδου «ΕΛΙΕΣ», κλπ.

Ὃλα αὐτά τά ἐνδεικτικά «ἂνευ» πού ἀνέφερα ἀνωτέρω ἀποτελοῦν sine qua non (ἀπαραίτητες) προϋποθέσεις γιά την ὓπαρξι ἑνός ἀεροδρομίου καί τήν ἐπακόλουθη αὒξησι τοῦ τουριστικού ρεύματος. Ἐκτός ἐάν προσδοκοῦμε σ’ ἓνα Ἀεροδρόμιο τύπου Νάξου ἢ Μήλου τά ὁποῖα ὑπολειτουργοῦν καί δέν προσδίδουν καμία σχεδόν ὑπεραξία στό οἰκονομικό ἰσοζύγιο αὐτῶν  τῶν νησιῶν.

.

Ἀντώνιος Γ. Ζαμπέλης

Σίφνιος κατά πρῶτον καί παραλλήλως Πρόεδρος τοῦ Συνδέσμου Σιφνίων καί τοῦ Σιφνιακοῦ Πνευματικοῦ Ἱδρύματος «ὁ Ἃγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος τοῦ Μονγκοῦ»

.

 

Print Friendly, PDF & Email