Breaking News
Home / Εν Σίφνω / Αγγελιοχώρος / Το Τεχνικό Γραφείο Ανακαινίσεων, Μελετών, Κατασκευών, Αφοί Κατσιάνου «Architector» τώρα & στη Σίφνο [+English +Français]

Το Τεχνικό Γραφείο Ανακαινίσεων, Μελετών, Κατασκευών, Αφοί Κατσιάνου «Architector» τώρα & στη Σίφνο [+English +Français]

Το Τεχνικό Γραφείο Ανακαινίσεων, Μελετών, Κατασκευών, Αφοί Κατσιάνου «Architector» τώρα και στη Σίφνο
.

«Architector»

Το γραφείο μας  με έδρα στο Μαρούσι και παράρτημα στη Σίφνο (καταγωγή συζύγου), δραστηριοποιείται από το 1994 στο χώρο των ιδιωτικών τεχνικών έργων σε επίπεδο μελέτης και κατασκευής.

Καλύπτουμε όλο το φάσμα των εργασιών, από το στάδιο του σχεδιασμού μέχρι και την ολοκλήρωση του έργου.

Οικοδομικές άδειες
Πρωταρχικός μας στόχος είναι η κάλυψη των λειτουργικών και αισθητικών αναγκών του ιδιοκτήτη.

Σχεδιάζουμε την αρχιτεκτονική λύση, ταυτόχρονα με τρισδιάστατη φωτορεαλιστική απεικόνιση, καθώς και των υπολοίπων μελετών της οικοδομικής άδειας.

Κατασκευές
Αναλαμβάνουμε την κατασκευή κάθε κτιριακού έργου με το κλειδί στο χέρι γρήγορα, οικονομικά και χωρίς άγχος για τον πελάτη. Οι κατασκευές μας ξεχωρίζουν για την άριστη ποιότητα των υλικών αλλά και τις σύγχρονες τεχνικές υλοποίησης.

Ανακαινίσεις
Η χρυσή τομή ανάμεσα στο κόστος και την ποιότητα κατασκευής, είναι ο στόχος μας στην ανακαίνιση κατοικιών και επαγγελματικών χώρων. 

Οι υψηλές ποιοτικές απαιτήσεις καθώς και η ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη, θέτουν τους όρους κάθε συνεργασίας!

Κατασκευάζουμε την κατοικία της αρεσκείας σας σε δικό σας οικόπεδο.

Αναλαμβάνουμε:

 • Αρχιτεκτονικές-Στατικές Μελέτες για την Κατασκευή των Κτιριακών Εγκαταστάσεών σας καθώς και την Έκδοση της Άδειας Κατασκευής αυτών.
 • Την Επίβλεψη με Καθημερινή Παρουσία στο Έργο.
 • Την Παράδοση στον Χρόνο και στην Ποιότητα που έχουμε Προσυμφωνήσει. -Η κατοικία μπορεί να παραδοθεί ολοκληρωμένη ή στο στάδιο που εσείς επιθυμείτε!
 • Την Ανακαίνιση – Αναπαλαίωση και Διακόσμηση κάθε ιδιωτικού ή επαγγελματικού κτιριακού χώρου.
 • Χρωματισμούς (Σπατουλαριστά-Πλαστικά-Ακρυλικά-Ριπολίνες-Τεχνοτροπίες).
 • Επιχρίσματα – Δάπεδα (Μάρμαρα-Γρανίτες-Πλακάκια-Ξύλινα-Laminate-Linoleum-Πατητή Τσιμεντοκονία-Βιομηχανικά).
 • Κουφώματα (Αλουμινίου-Ξύλινα-PVC-Σύνθετα Ασφαλείας-Εσωτερικές πόρτες).
 • Γύψινες κατασκευές (Ψευδοροφές-Χωρίσματα-Διακοσμητικές κατασκευές- Γύψινα)
 • Ντουλάπες-Πόρτες-Κουζίνες ( Μελαμίνη-Βακελίτης-Λάκα-Μασίφ-Σύγχρονοι μηχανισμοί)
 • Υδραυλικά -Ηλεκτρολογικά -Ψύξη-Θέρμανση -Μονώσεις -Μεταλλικές κατασκευές
 • Την ενίσχυση και αποκατάσταση του φέροντος οργανισμού παλαιών και σύγχρονων κτιρίων.

.
«Architector»
Χλόης 15

Μαρούσι Τ.Κ. 15126
Τηλ: 2106133560 & 2284071407
Κιν.: 6944569547
Email : info@architector.gr
Web: www.architector.gr

.
.

The Construction Office, Katsianos Brothers “Architector”, providing Renovations, Studies and Constructions now in Sifnos too!

Our office, based in Maroussi and branch in Sifnos (due to the origin of Konstantinos Katsianos’ wife), has been operating since 1994 in the field of private technical projects, design and construction. We cover the entire range of tasks, from the planning stage to the completion of the project.

 Building permit 

Our primary goal is to meet the functional and aesthetic needs of the owner. We design the architectural solution, at the same time with three-dimensional photorealistic imaging, as well as the other studies of the building permit.  

Constructions

We undertake the construction of every building quickly, cost-effectively and without stress for the customer. Our constructions stand out for the excellent quality of the materials and the modern implementation techniques. 

Renovations 

The golden intersection between cost and quality of construction is our priority as far as renovating residences and business premises is concerned.High quality as well as the customer’s satisfaction set the terms of each cooperation! We build your own home on your own parcel! 

We undertake: 

 • Architectural studies and structural design for the construction of your building
 • Building Permit  Issuance
 • Supervision with Daily Presence in the Project.
 • Project completion  in the estimated Time and Quality.
 • The project can be totally completed or at the stage you wish!
 • Renovation – Restoration and Decoration of any private or professional building space.
 • Colors (Spatula-Plastics-Acrylic-Ripolines-Styles).
 • Coatings – Flooring (Marble-Granites-Tiles-Wooden-Laminate-Linoleum-Forged Cement-Industrial).
 • Doors (Aluminum-Wooden-PVC-Composite Security-Indoor Doors).
 • Plaster constructions (Suspended ceilings-Partitions-Decorative constructions-Plasters)
 • Wardrobes-Doors-Kitchens (Melamine-Bakelite-Laca-Masif-Modern Mechanisms)
 • Hydraulic -Electrical –Cooling – Heating -Insulation -Metal constructions
 • The reinforcement and restoration of the bearing structure of old and modern buildings.

«Architector»

15, Chlois street
Maroussi  15126
Tel: +30.2106133560 & +30.6944569547 & +30.2284071407
Email : info@architector.gr
Web: www.architector.gr

.
.

Le cabinet de rénovation, d’études de construction frères Katsianos «Architector», maintenant et à l’île de Sifnos!

.

Notre cabinet qui a son siège à Maroussi et un bâtiment annexe à Sifnos (île native de l’épouse de Kostas Katsianos) a son activité professionnelle depuis 1994 dans le domaine des travaux techniques privés au niveau d’étude et de construction.

Nous couvrons toute la gamme des travaux depuis le stade de la planification jusqu’à la réalisation des travaux.

Permis de construction

Notre but principal est de couvrir tous les besoins d’esthétique et de fonctionnement.

Nous dessinons la solution architecturale simultanémemt avec une représentation visuelle photographique en 3D.

Constructions

Nous prenons en charge la construction d’un bâtiment la clé au client rapidement, économiquement et sans angoisse. Nos constructions font la différence grâce à la qualité parfaite des matières mais aussi grâce aux techniques modernes de réalisation.

Rénovations

Le juste milieu entre le coût et la qualité de la construction est notre but pour la rénovation des bâtiments et des lieux professionnels.

Nos besoins élévés de qualité et la satisfaction du client sont les conditions essentielles de notre collaboration.

Nous construisons les bâtiments de votre goût dans votre terrain.

Nous prenons en charge:

 • Étude architecturale – étude statique pour la construction des bâtiments et pour l’ émission du permis de construction.
 • Surveillance quotidienne du projet.
 • Livraison au temps (délai) et à la qualité qu’on s’est mis d’accord. La construction peut être rendu accomplie ou au stade que vous souhaiterez.
 • Rénovation – Restauration – Décoration de chaque bâtiment privé ou professionnel.
 • Colorations – Spatule – Plastique – Acrylique – Figure de style – Répoline.
 • Sol (marbre – granite- carreau – laminate – en bois – linoleum – ciment – industriel
 • Encadrement (en bois – aluminium – PVC- portes intérieures)
 • Constructions en gypse (plafonds – séparations – constructions décoratives)
 • Placards – Portes – Cuisines (mélamine – vakélite massif – laque – mécanisme moderne.
 • Plomberie – Électricité – Système de refroidissement et de chauffage – Isolation – Constructions métalliques
 • Renforcement – Restauration des bâtiments anciens et nouveaux.
  .

«Architector»

15, rue Chlois
Maroussi CP 15126
Tel: +30.2106133560 & +30.6944569547 & +30.2284071407
Email : info@architector.gr
Web: www.architector.gr

.

.

.

 

Print Friendly, PDF & Email
Translate »